IT-kurs
Du har valgt: IT kompetanse
Nullstill
Filter
Ferdig

-

54 treff i IT kompetanse

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Trondheim 7 500 kr
04 Sep
Kurset vil gi deg en innføring i helsevesenets organisering, og forståelse for organisatoriske og ... [+]
Kurset vil gi deg en innføring i helsevesenets organisering, og forståelse for organisatoriske og samfunnsmessige effekter ved design, innføring og bruk av teknologi innen helse.Kurset skal gi praktisk og analytisk innsikt i utfordringene knyttet til å realisere de tverrfaglige samhandlingsutfordringene i helsesektoren. Kurset gjennomgår utvalgte rapporterte erfaringer knyttet til bruk, innføring og spredning av IKT i helsetjenesten. Offentlige policy- og strategidokumenter som dokumenterer ambisjonen om samhandling i heletjenesten diskuteres også. Erfaringer både fra første- og andrelinjetjenesten belyses. Fokus er utfordringene med å realisere IKTs muligheter for effektivtets- og kvalitetsheving i praksis. Kurset tar særlig opp utfordringene med skalering av IKT løsninger dvs. vanskene med å få lokale løsninger og piloter spredd videre. Læringsmål Etter fullført og bestått kurs vil du ha: Kunnskaper Dyp kunnskap og forståelse for hvordan særtrekkene ved helsesektoren påvirker innføring, bruk og spredning av informasjonsteknologi Grunnleggende kunnskap om relevante erfaringer fra implementering av ulike IT løsninger i helsesektoren Innsikt i offentlige og politiske planer, strategier og initiativ om målsetting og rolle for informasjonsteknologi i helsesektoren. Grunnleggende kunnskap om relevant lovverk og etiske problemstillinger relatert til utvikling og bruk av informasjon og informasjonsteknologi i helsesektoren. Dyp kunnskap innen et spesialisert felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater. Ferdigheter Gode ferdigheter til å fungere som kompetent og krevende kunde i innkjøps-, innførings- og utviklingsprosjekt med informasjonsteknologi i helsesektoren. Grunnleggende ferdigheter til å bruke tilgjengelige informasjonskilder for å finne forskningsresultater. Generell kompetanse Dyp kompetanse i å kunne kommunisere skriftlig og muntlig om faglige problemstillinger og løsninger både innenfor og utenfor helsesektoren. Dyp kompetanse til å kunne fornye og omstille deg faglig, herunder kunne utvikle din faglige kompetanse på eget initiativ. Grunnleggende kompetanse til å kunne forstå informasjonsteknologiens rolle og konsekvenser i helsesektoren. Undervisning I løpet av samlingene vil det være både gruppearbeid og forelesninger. Hver samling har tre hovedtema. Alle oppfordres til å gjøre seg kjent med pensum før samlingene. Et absolutt minimum vil være å lese første artikkel i hvert av de tre temaene. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene (fritak kan ved særskilt grunn innvilges etter søknad). Kurset kan tas som et frittstående kurs eller inngå i  masterprogrammet i helseinformatikk.Kurset arrangeres i Trondheim på NTNUs campus Øya. Første samling: 4. - 6. september 2017Andre samling: 6. - 7. november 2017 [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
30 Jan
Datamaskinarkitektur: De viktigste komponentene og deres virkemåte og oppbygging: CPU, buss, lagert... [+]
Datamaskinarkitektur: De viktigste komponentene og deres virkemåte og oppbygging: CPU, buss, lagerteknologier (cache og ulike typer primær- og sekundærlager), kontrollere og io-utstyr, avbruddsmekanismen, DMA, brikkesett og moderne systemarkitektur, ulike maskinklasser. Prosessorarkitektur: Pipeline, superskalaritet, dynamisk utføring, mikrooperasjoner, kontrollenheten, hardkoding kontra mikroprogrammering, RISC og CISC. Teori-tema: Tallsystemer. Datarepresentasjon og -aritmetikk. Buss- og lagerhierarki. Cache og lokalitet. Høynivåspråk kontra assembly. Praktisk driftsarbeid: Kabinett, hovedkort, ulike prosessorer, buss, RAM, cache, BIOS. Lyd-, nettverks-og skjermkort. Sekundærminne (Harddisk, CD-ROM, DVD, tape og andre typer). Avbruddsmekanismen, I/O, DMA og busmastering. Å oppdage og rette feil. Boot-prosessen. Formatering, partisjonering.Les mer om IFUD1108 Datamaskinteknikk [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
29 Aug
Faget gir en oversikt over noen grunnleggende begreper innen digital bildebehandling: bildedannelse,... [+]
Faget gir en oversikt over noen grunnleggende begreper innen digital bildebehandling: bildedannelse, optiske parametre, fargemodeller, persepsjon, filtrering, komprimering, i grafisk databehandling: transformasjoner, homogene koordinater, i bildeanalyse: rastrering, belysingsmodeller, segmentering, mønstergjenkjenning, kantdeteksjon, koding, og bildesikring, samt noen eksempler på bruk av digital bildebehandling og bildeanalyse: bildetomografi og satellittfjernmåling.Les mer om IFUD1006 Digital bildebehandling [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
29 Aug
Standardisering og lagdelt kommunikasjon. Protokoller på applikasjonslag, transportlag, nettverksla... [+]
Standardisering og lagdelt kommunikasjon. Protokoller på applikasjonslag, transportlag, nettverkslag, lenkelag og overføringsteknologi på fysisk lag. Om nettverksstrukturer og virkemåten til nettverkskomponenter.Les mer om IFUD1109 Datakommunikasjon [-]
Les mer
Bedriftsintern Kristiansund Molde Og 6 andre steder
Dataopplæring for dine medarbeidere med kort formell utdanning. Kurset finansieres av staten. Kompetansehuset Neo søker midler og arrangerer kurset. [+]
Kompetansepluss (tidligere BKA-kurs)   Kompetansepluss styrker grunnleggende ferdigheter i norsk, data, skriving og lesing På kurs i Kompetansepluss kan dine medarbeidere styrke sine ferdigheter i muntlig norsk, skriftlig norsk, det å lese og forstå informasjon på norsk, samt matematikk og grunnleggende dataferdigheter. Du kan velge kurs i lesing og skriving i kombinasjon med data, norskopplæring i kombinasjon med data, eller ren norskopplæring eller ren dataopplæring. Mulighetene er mange.   Praktisk informasjon  Kurset foregår på arbeidsplassen med ca. 8 personer i hver gruppe. Tidspunkt og ukedag(er) for kurset tilpasses bedriftens ønsker. Kursets lengde kan variere fra 50 timer til 200 timer, det kommer an på medarbeidernes motivasjon og hvor mye de trenger å lære. Lærerne på kurset er erfarne og engasjerte pedagoger og lærere.    Positive endringer for bedriften Kompetansepluss-kurs bidrar ofte til positive endringer i virksomheten. De fleste som har gjennomført kurs rapporterer at det nå er bedre kommunikasjon og samarbeid, og bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver. Noen virksomheter opplever at HMS-rutinene følges bedre opp enn før, og at bedre kommunikasjon fører til økt trivsel, og dermed lavere sykefravær.   Ingen kostnader for din bedrift Kursene finansieres av Staten, gjennom Statens senter for kompetansepolitikk (VOX). Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Tanken er at dersom den enkelte mestrer grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, muntlige ferdigheter, data og hverdagsmatematikk, blir ikke veien så lang for å skaffe seg ny jobb dersom jobben de har faller bort. Kompetansehuset Neo skriver søknad på vegne av din virksomhet og står ansvarlig for midlene overfor VOX. Hovedutlysning er september hvert år, med søknadsfrist i november.   Kursene handler om det deltakerne trenger i hverdagen Kursene er lagt opp til å være nyttige for akkurat deres virksomhet, og vi legger derfor mye arbeid i å tilpasse kursene. Vi lager en yrkesprofil som viser hva deres medarbeidere trenger å kunne av lesing, skriving, data, muntlige ferdigheter og hverdagsmatematikk på jobben. Vi søker å legge opp kursene så nær virkeligheten som mulig, derfor bruker vi skriv, skjemaer, personalhåndbok og realistiske situasjoner i undervisningen. Datakurs kan handle om å sende epost med vedlegg, bli enda bedre på excel, skrive i Word, beherske håndholdte terminaler med mer. Kurs i muntlige ferdigheter kan for eksempel handle om det å gi en beskjed, det å sjekke at man har forstått en beskjed, å kunne fortelle hva som har skjedd dersom det har vært en nestenulykke, det å kunne snakke med kunder om produkter med mer. Kurs i lesing og skriving kan handle om å forstå personalhåndboken, kunne lese skriv fra virksomheten, det å kunne skrive en nestenulykke-rapport, det å kunne skrive en beskjed med mer. Kurs i hverdagsmatematikk kan handle om å beregne tid, volum, avstander, gjøre overslag med penger, enkel prosentregning, det å måle riktig, med mer.   Hvorfor velge Kompetansehuset Neo som leverandør? Du får en oversikt over nivået til alle deltakerne når de starter kurset, og det lages også en slik oversikt når kurset er ferdig.  Du får se kjøreplanen som angir når de lærer hva på kurset. Der står det når de lærer de ulike momentene i yrkesprofilen - som det å kunne samtale med kunder, det å kunne gi og ta imot enkle beskjeder, eller andre momenter i yrkesprofilen. Det betyr at dere som kunde vet når dere kan forvente hva av de som går på kurs. Vi fører oppmøtet på en nettløsning der du kan logge dere på og følge oppmøtet på alle deres kurs. Vi har en pedagogisk leder som besøker alle kurs og sikrer kvaliteten på kursene. Alle som har fullført kursene får selvsagt kursbevis.     [-]
Les mer
Oslo 8 dager 8 925 kr
På forespørsel
Kandidaten vil bl.a. få en grunnleggende kunnskap om søkespråk og være oppmerksom på noen viktige databaseadministrasjonsproblemer [+]
Kursinnhold• Systemutvikling, prosess og metode• Datahåndteringe og databaser  • Programmering• Brukergrensesnitt og webdesign   UndervisningsformKlasseromsundervisning med prosjektor hvor deltakerne får tildelt PC med nødvendig programvare installert. Praktisk trening med øvingsoppgaver for å aktivisere kunnskapen.   InstruktørerVi har erfarne instruktørene med høy kompetanse, lang erfaring og dyktige pedagogiske evner.     [-]
Les mer
Trondheim 7 500 kr
07 Sep
Kurset vil gi deg innsikt i helsetjenesten som domene for anvendelse av IKT – i spennet fra eHelse... [+]
Kurset vil gi deg innsikt i helsetjenesten som domene for anvendelse av IKT – i spennet fra eHelse til velferdsinformatikk. Helsetjenestesystemets rammer – gjennom politiske forventninger, forvaltningsbetingelser, organisering og kunnskapsutvikling for gjennomføring av kunnskapsbasert klinisk produksjon og fremming av helse, danner et komplekst bakteppe for utnyttelse av IKT i sektoren.Faget gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsetjenesten er organisert, finansiert, ledet, forvaltet og kontrollert. Faget vil videre gi et innblikk i hvordan helsetjenestens kunnskapsbase blir til og anvendes, i hvordan helsepersonell utdannes og hvordan medisinsk teknologi benyttes. Gjennom øvelser og simuleringer vil studentene få noe praktisk erfaring med hvordan helsetjenester ytes og dokumenteres. Faget vil også vektlegge pasientenes perspektiv.   Læringsmål Etter fullført og bestått kurs vil du ha: Kjennskap til Helsetjenestens grunnleggende metoder, anvendt i forebygging, diagnostikk, behandling og pleie, Medical problem solving and clinical decision making Hva som utgjør helsesektorens kunnskapsbase Hvordan denne kunnskapsbasen oppstår, distribueres og revideres Hva som kjennetegner medisinsk teknologi Hvordan medisinsk teknologi utvikles, testes og tas i bruk Hvordan det oppleves å være rammet av sykdom og utsettes for helsetjenester Hvordan helsetjenesten organiseres, finansieres, ledes, forvaltes og kontrolleres Hvordan organiseringen av helsetjenesten støtter opp under (1) Ytelse av helsetjenester, (2) Utdanning og opplæring av helsepersonell, (3) Oppbygging og vedlikehold av helsesektorens kunnskapsbase Ferdigheter slik at du har praktisk erfaring med Ytelser av helsetjenester i simulert situasjon, (1) katastrofeøvelse, nødhjelpskurs e.l. i simuleringssenteret, (2) ytelse av helsetjenester i rollespill på brukbarhetslaboratoriet (med skuespillerpasienter) Ytelse av helsetjenester i reell situasjon, lett supervisert som assistent ved en tjenesteytende institusjon Utforming av dokumentasjon og gjennomføring av evaluering av helsetjenesteytelse   Undervisning Undervisning gjennomføres som workshops, PBL-oppgaver (Problem Basert Læring) og besøk på klinikk. Brukbarhetslab’en benyttes til øving med reelle pasienter. Deltakerne presenterer fra PBL og workshops. Individuell case-basert semesteroppgave påbegynnes i forbindelse med første samling og leveres til andre samling. Frist for beskrivelse og godkjenning av tema: ca. tre uker i forkant av eksamensessayinnlevering. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene (fritak kan ved særskilt grunn innvilges etter søknad). Kurset kan tas som et frittstående kurs eller inngå i  masterprogrammet i helseinformatikk.Kurset arrangeres i Trondheim på NTNUs campus Øya. Første samling: 7. - 8. september 2017Andre samling: 8. - 10. november 2017   [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
29 Aug
Samhandling i distribuerte arbeidsgrupper. Verktøy for prosjektstyring. Verktøy for datastøttet s... [+]
Samhandling i distribuerte arbeidsgrupper. Verktøy for prosjektstyring. Verktøy for datastøttet samarbeid. Samhandlingsmetodikk.Les mer om IFUD1115 Datastøttet samhandling [-]
Les mer
Oslo 5 dager 27 500 kr
11 Sep
20 Nov
For å slå en hacker, må du tenke som en hacker! Dette er forutsetningen for flaggskip-sertifiseringen, Certified Ethical Hacker (CEH), som lærer deg verktøy og tekni... [+]
For å slå en hacker, må du tenke som en hacker! Dette er forutsetningen for flaggskip-sertifiseringen, Certified Ethical Hacker (CEH), som lærer deg verktøy og teknikker fra verdens mest beryktede undergrunnshackere. Opplev helt nye v9 av EC-Council’s Ethical Hacker kurs. Alt av kursinnhold har blitt oppdatert etter hvilke metoder og verktøy hackere bruker i dag- Kurset er direkte rettet mot EC-Council Certified Ethical Hacker eksamen 312-50 (men OBS - eksamen er IKKE inkludert i prisen) Referanse I have really enjoyed attending this course, and would recommend it to anyone! Great experience! - deltager på Ethical Hacker kurset 17.mars 2014  [-]
Les mer
Oslo 5 dager 30 000 kr
02 Oct
27 Nov
The ECSA penetration testing certification is a security credential like no other! [+]
The ECSA penetration testing course provides you with a real world hands-on penetration testing experience and is a globally accepted hacking and penetration testing class available that covers the testing of modern infrastructures, operating systems and application environments while teaching the students how to document and write a penetration testing report. The ECSA pentest program takes the tools and techniques you learned in the Certified Ethical Hacker course (CEH) and elevates your ability into full exploitation by teaching you how to apply the skills learned in the CEH by utilizing EC-Council’s published penetration testing methodology: Focuses on pentesting methodology with an emphasis on hands-on learning The exam will now have a prerequisite of submitting a pentesting report The goal of these changes is to make passing ECSA more difficult; therefore making it a more respected certification Instruktør på Security Analyst kurset er Robert PetrunicRobert Petrunic jobber i Infigo IS som senior sikkerhetskonsulent, for det meste på penetrasjonstesting og sikkerhetsrelatert rådgivning. Robert er Microsoft, ECCouncil og VMware sertifisert instruktør, og jobber med Kroatias største utdanningsinstitusjon Algebra som freelance instruktør.Robert er MVP (Microsoft Most Valuable Professional) på Enterprise Security. Han har hatt denne MVP tittelen siden 2008. I tillegg til Security har han sin ekspertise innen System Center Cloud og Datacenter Management samt Windows Azure   Course Outline Security Analysis and Penetration Testing Methodologies TCP IP Packet Analysis Pre-penetration Testing Steps Information Gathering Methodology Vulnerability Analysis External Network Penetration Testing Methodology Internal Network Penetration Testing Methodology Firewall Penetration Testing Methodology IDS Penetration Testing Methodology Web Application Penetration Testing Methodology SQL Penetration Testing Methodology Database Penetration Testing Methodology Wireless Network Penetration Testing Methodology Mobile Devices Penetration Testing Methodology Cloud Penetration Testing Methodology Report Writing and Post Test Actions [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
29 Aug
Introduksjon til informasjonsteknologi, datamaskinens virkemåte og oppbygning, det binære tallsyst... [+]
Introduksjon til informasjonsteknologi, datamaskinens virkemåte og oppbygning, det binære tallsystemet, programvare og operativsystemer, lokale nettverk og virtualisering, internett og cloud computing, samarbeidsverktøy og sosiale media, standarder og lisenser, grafikk og multimedia, datasikkerhet og e-handel, jus og etikk, informasjonsforvaltning i organisasjoner.Les mer om IFUD1101 IT-introduksjon [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
29 Aug
Fysiske medier i bruk i lokalnettverk. Nettverkskomponenter. Design av nettverk (nettverk infrastruk... [+]
Fysiske medier i bruk i lokalnettverk. Nettverkskomponenter. Design av nettverk (nettverk infrastruktur). Trådløse nettverk, design og sikkerhet. Generelt om forskjellige typer nettverksoperativsystem. Introduksjon til Active Directory. Prinsipper for konfigurasjon, installasjon, drift og sikkerhet og driftsfilosofi i lokalnettverk. Introduksjon til virtualisering. Driftsmodeller: Fjerndrift eller ASP (Application Service Provider)Les mer om IFUD1107 Drift av lokalnettverk [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
29 Aug
Business value of big data. Content, capabilities and applications of big data. Introduction to big ... [+]
Business value of big data. Content, capabilities and applications of big data. Introduction to big data techniques.Les mer om IFUD1123 Big data [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
29 Aug
Hva er XML og nytteverdien av denne teknologien. Lagre data, endre data, hente ut data i XML. Valide... [+]
Hva er XML og nytteverdien av denne teknologien. Lagre data, endre data, hente ut data i XML. Validering av XML (bruk av skjema). Eksempler på praktisk bruk av XML inkludert SVG. Bruk av DTD, XML Schema, XSLT, DOM, Lagring av XML i database. XQuery (for å hente ut data).Les mer om IFUD1041 XML-Teknologi [-]
Les mer
Oslo 1 dag 5 900 kr
Lær om avanserte analyser og hvordan Big Data kan forvandle din virksomhet. Få grunnleggende forståelse av prinsipper, teknikker og plattformer og bli informert om de ... [+]
Big Data has become THE buzzword in today’s media. Unfortunately, most in-depth information on Big Data are for those building the solution, not those seeking a competitive edge through advanced analytics. Now we share our experience and best practices. Learn about advanced analytics and how big data can be transform your business. Get fundamental understanding of principles, techniques and platforms, and be informed about the challenges involved in implementing a solution. Most people in business find it difficult to make decisions based on the large amount of information they have. Big Data is about solving this challenge. Affecto has more than 15 years of experience in Business Intelligence and Big Data. A deeper understanding of available business information may create development opportunities and can transform knowledge into action through good decision-making. Real time information and self-service give you precise and relevant information. This way you can take smart decisions and give personalized service and advice. Content:What is Big Data, and how to make use of it? Is Big Data just a hype? Innovation with Big Data Client cases and best uses of Big Data in real life Hands-on training Data discovery and analysis with new tools such as IBM Watson and Blue Mix What are the main technologies within Big Data? Data sources Visualization Analysis and data mining Implementation Introduction to data mining and Big Data techniques Big Data and marketing: Segmenting and targeting your audience Social media analytics. How to get data from the web and understand the buzz Text mining. How to understand text and boost your prediction level Internet of Things and Big Data: Utilizing sensor data for predictive maintenance and analytics Hands-on training Vizualisation and analysis with tools as Tableau Big Data challenges How to choose the right tools Organizing Big Data projects How to get started with Big Data successfully [-]
Les mer