IT-kurs
Kurs i programvare og applikasjoner
Java
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

8 treff ( i Oslo ) i Java
 

Oslo 3 dager 17 900 kr
26 Mar
20 Aug
21 Nov
The days of writing spaghetti JavaScript should be behind us. JavaScript is a grown-up language now and lies at the heart of mobile-friendly HTML5-enabled Web application... [+]
The days of writing spaghetti JavaScript should be behind us. JavaScript is a grown-up language now and lies at the heart of mobile-friendly HTML5-enabled Web applications. This course describes how you can apply Test Driven Development techniques to create robust, reliable, and performant web UIs using contemporary JavaScript tools and libraries.   JavaScript essential techniques: Closures; Inheritance and prototypes; Properties; Namespaces; Encapsulation   Test-Driven Development principles: Test, code, refactor, repeat; The benefits of TDD; The process of TDD   Unit testing in JavaScript: Getting started with unit testing; Structure of a unit test; Setting up a test environment; Executing a test; Refactoring   Dealing with browser inconsistencies: Anticipating browser differences; Detecting browser support; Object and feature checking; The role of Modernizr   Testing DOM manipulation: What can you test with DOM? Testing UI components; Testing events and user interactions   Test doubles and mocking frameworks: Managing dependencies; Defining test doubles; Stubs, mocks, dummies, and fakes; Tool support   Testing Ajax-enabled web pages: Using Ajax manually; Using Ajax via jQuery; Testing GET and POST requests; Stubbing; Testing headers   Testing Node.js at the server: Setting up Node.js; The role of unit testing with Node.js; Techniques for testing Node.js   Les mer om Glasspaper as Les mer om kurset: Test-Driven JavaScript - (Hands-on) About the Instructor - Andy OlsenAndy has been working with .NET since the Beta 1 days and has extensive experience in many facets of .NET development including WCF, WPF, WF, ASP.NET MVC Web development, and mobile applications. Andy has designed and written many Microsoft Official Curriculum courses in the last decade, and has been engaged as author and technical reviewer with Apress on some of their biggest selling books. [-]
Les mer
Nettstudier 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Gir en oversikt over grunnleggende objektorientert programdesign og Java-programmering. Begreper innen objektorientering: klasser, objekter, innkapsling mm. Java-syntaks:... [+]
  Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Ingen Innleveringer: Et utvalg (6) av øvingsoppgavene må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Det vil settes nærmere krav til utvalget, - opplysninger om dette gis ved kursstart. Personlig veileder: ja Vurderingsform: Skriftlig eksamen, 4 timer. Ansvarlig: Vuokko-Helena Caseiro Eksamensdato: 17.12.13 / 20.05.14         Læremål: Etter å ha gjennomført emnet Programmering i Java skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytter: KUNNSKAPER:Kandidaten:- kan forklare hva et program er- kjenner til enkle prinsipper innen objektorientert programmering- kan forklare hvorfor brukerkommunikasjon og logikk til et program knyttet til det problemet som skal løses, bør legges til ulike klasser FERDIGHETER:Kandidaten:- kan sette opp programmiljø for å utvikle og kjøre Java-program på egen PC- kan lage strukturert og oversiktlig programkode- kan beskrive klasser og kontrollstrukturer ved hjelp av enkle klassediagram og aktivitetsdiagram- kan, med noe hjelp, anvende klasser fra Java API'et GENERELL KOMPETANSEKandidaten:- kan anvende objektorientert tankegang til å analysere og løse enkle problemer Innhold:Gir en oversikt over grunnleggende objektorientert programdesign og Java-programmering. Begreper innen objektorientering: klasser, objekter, innkapsling mm. Java-syntaks: Datatyper, betingelser, valg, løkker, uttrykk. Innlesing og utskrift. Tabeller.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Programmering i Java 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Oslo 3 dager 16 500 kr
22 Jan
JavaScript er nå det eneste skript-språket som anvendes og støttes av alle nettlesere og er blitt en defacto standard for å bygge inn interaktivitet på websider. AJA... [+]
Kursinstruktør Terje Berg-Hansen Terje Berg-Hansen har bred erfaring fra prosjektledelse, utvikling og drift med små og store databaser, både SQL- og NoSQL-baserte. I tillegg til å undervise i etablerte teknologier leder han også Oslo Hadoop User Group, og er levende interessert i nye teknologier, distribuerte databaser og Big Data Science.    Kursinnhold JavaScript er nå det eneste skript-språket som anvendes og støttes av alle nettlesere og er blitt en defacto standard for å bygge inn interaktivitet på websider. AJAX, jQuery, Mootools, Node.js, Angular.js osv. bygger alle på JavaScript, og en grunnforståelse av hvordan dette språket virker er blitt essensielt for en webutvikler eller webansvarlig.   Målsetting Etter gjennomført grunnkurs skal deltakerne være fortrolige med JavaScripts grunnstruktur og funksjoner og skal kunne bruke JavaScript til å utvikle interaktive websider. Kursinnhold Introduksjon til JavaScript og dets anvendelsesområder JavaScripts grunnleggende grammatikk JavaScripts innebygde funksjoner JavaScripts datatyper og variabler JavaScript og Dokumentobjektmodellen (DOM) JavaScripts kontrollstrukturer og betingelseslogikk Introduksjon til AJAX og kommunikasjon mellom klient og server Kort introduksjon til jQuery som AJAX-bibliotek Gjennomføring Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læremidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er hands-on øvelsesoppgaver til hovedtemaene som gjennomgås. [-]
Les mer
5 dager 20 500 kr
På forespørsel
Java inneholder en rekke biblioteker (API’er) som gjør det enkelt å implementere flere avanserte egenskaper i programmene. [+]
I dette kurset gjennomgåes noen av disse teknologiene og vi ser på hvilke muligheter de gir.Kjennskap til disse kan spare programmerere for mye koding ved at man benytter ferdiglagede rutiner istedet for å skrive egne.     MålsettingDeltakerene skal etter endt kurs ha kjennskap til en rekke av de mulighetene Javabibliotekene gir, når man bør benytte de forskjellige, og grunnleggende hvordan dette gjøres.     DokumentasjonCore Java Part II , eller tilsvarende.     Kursinnhold     * Nettverk          o Gjennomgang av Java sitt nettverks-API, både for å sette opp server og klient. Kort presentasjon av StringTokenizer objektet     * Collections          o Presentasjon av ”containers”, objekter som er laget for å ta vare på større menger objekter, gjennomgang av hvilke som finnes i Java, samt når vi bør bruke de forskjellige. Hvordan søke etter / gå igjennom objektene som ligger i et samlingsobjekt     * Threaded programming          o Presentasjon av tråder, gjennomgang av hvordan disse benyttes, og hvordan tråder kan brukes til å la deler av programmet kjøre uavhengig av resten av programmet    * Kobling til databaser          o Bruk av JDBC for å lagre / hente data fra relasjonsdatabaser. Hvordan vi kan benytte Java til å lage / endre databaser, samt å lagre informasjon i disse     * Remote objects          o Gjennomgang av RMI, deling av objekter mellom Java programmer over nettet    * JavaBeans          o Presentasjon av JavaBeans. Innføring i hvordan man lager JavaBeans, og bruk av BDK eller liknende for enkelt å sette sammen en applet basert på eksisterende beans     MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer
5 dager 20 500 kr
På forespørsel
Kurset gir en innføring i hvordan man benytter de ulike standardene som utgjør Java Enterprise Edition 5 (EE5) for å bygge total-løsninger basert på EE5 [+]
Kurset gir en innføring i hvordan man benytter de ulike standardene som utgjør Java Enterprise Edition 5 (EE5) for å bygge total-løsninger basert på EE5. MålsettingDeltakerne vil få praktisk erfaring med hvordan man kan sette sammen en løsning basert på EE5 og se hvilke av de innbefattede verktøy (JSP, Servlets, EJB, JSF, JPA, JDBC, JMS, WEB services) man bruker når og hvor til å løse praktiske utfordringer i et utviklingsmiljø.     DokumentasjonJava EE 5 Development using GlassFish Application Server, Packt Publishing .     Kursinnhold     * Servlet Development and Deployment    * Java Server Pages    * Java Database Connectivity (JDBC)    * Java Persistence API (JPA)    * Entity Relationships    * Persistence Query Language    * Java Server Faces (JSF)    * Integrating JSF og JPA    * Java Messaging Service (JMS)    * EJB - Session Beans    * EJB - Message-Driven Beans    * Transactions    * EJB - Timer Service    * WEB Services (WS)     MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer
5 dager 20 500 kr
På forespørsel
Kurset gir en innføring i Web Services gjennom bruk av Java/J2EE verktøyene og den standard som er godkjent gjennom WS-I Basic profil med interportabilitet. [+]
MålsettingDeltakerne skal lære om de protokoller som inngår i Web Services. Forstå og kunne bruke de verkøy som er tilgjengelig gjennom Java/J2EE. Tilegne seg kunnskaper i å etablere Web Services på web-servere eller applikasjons-servere og utvikle klienter for dette. Forstå populariteten og viktigheten av interportabilitet.     DokumentasjonJ2EE Web Services, Richard Monson-Heafel.     Kursinnhold     * Introduksjon          o Hva er Web Services, en liten historikk og videre en oversikt over involverte organisajoner som ivaretar standarder     * Arkitektur oversikt          o Definisjoner, distribuerte objekter, standard med tilgjengelige verktøy. Klarlegge krav til uavhengighet og hvorfor dette er viktig for industrien idag    * XML          o En gjennomgang av XML dokumenter med XML skjema teknologi. Bruk av verktøy for å analyse, bearbeide samt validere XML filer og XML skjema. Det er lagt vekt på JAXP med SAX og DOM verkøyene    * SOAP          o En detaljert gjennomgang av SOAP (Simple Object Access Protocol) med øvelser i å anvende verktøy for behandling a SOAP (SAAJ). Det blir også en innføring i SwA     * WSDL          o En detaljert gjennomgang av WSDL (Web Services Description Language) med øvelser i å anvende verktøy for behandling a WSDL (JAX-RPC). Uvikle Java interface for å generere WSDL for Web Services. Utvikle klienter i Java for anvendelse av etablerte Web Services. Generering av Java stubs gjennom etablerte WSDL definisjoner. Lære hvordan en Enterprise JavaBeans (EJB) kan implementeres som en services     * Message Handlers          o Forstå bruken og hvilken betydning Message Handlere har. Lære å implementere slik i Java/J2EE    * UDDI          o En gjennomgang av UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) registeret med øvelser i å anvende verktøy for behandling a UDDI (JAXR)    * XML deployment descriptors          o Bli kjent med XML Deployment Descriptor, og hvordan brukes den for å sette en Web Services i drift på en Web-server eller Aplikasjons server     MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer
5 dager 22 500 kr
Dette er et kurs for de som skal lære seg objektorientert programmering ved hjelp av Java, et moderne programmeringsspråk bygget på ideer fra C++. [+]
Et moderne, objektorientert programmeringsspråk som bygger på ideer fra C++. I forhold til C++ har Java en enklere struktur som gjør det mer egnet til å lære som første programmeringsspråk og enklere å utvikle programmer med.   Java er attraktivt som utviklingsverktøy, fordi programmene man lager kan benyttes på de aller fleste plattformer (og ikke bundet til den plattformen programmet ble utviklet på), samt at de kan brukes på websider.     MålsettingDeltakerne skal på en effektiv måte kunne benytte Java programmeringsspråk for å utvikle enkle programmer etter at kurset er ferdig. De vil lære å bruke de grunnleggende elementene i objektorientert programmering, samt hvordan disse blir benyttet i Java for å lage strukturerte programmer. Kurset har ingen krav om forkunnskaper i objektorientert programmering, og deltakerne vil få grunnleggende programmeringskunnskaper som gjør det enklere å lære andre språk, som f.eks C++, eller aktive websider (PHP / JSP).     DokumentasjonBeginning Java 2 fra Wrox, eller tilsvarende.     Kursinnhold     * Introduksjon          o til objektorientert programmering og Java     * Grunnleggende Java programmering          o De grunnleggende kontrollstrukturer og datatyper som Java programmene er bygget opp av     * Klasser og objekter          o Hvordan vi bruker klasser til å gjøre programmene enklere og mer virkelighetsnære     * Streams          o Hvordan Java tar for seg input/output. Innlesning fra tastatur, utskrift til skjerm, filbehandling og over internett     * Java biblioteker          o De mest brukte og grunnleggende biblioteker i Java, og hvordan vi kan benytte disse til å minske mengden av programkode     * Applets          o Hvordan vi lager GUI (grafisk brukergrensesnitt) i Java, og kjører programmene fra nettlesere som Netscape og Internet Explorer     MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer
10 800 kr
På forespørsel
JavaScript er et skriptspråk som lar oss "programmere" websidene våre. Dette kurset gir deg den innføringen du trenger for å komme igang. [+]
Med JavaScript kan vi legge til dynamisk funksjonalitet på sidene, som f.eks å bytte ut bilder ved mouseover, noe vi ikke klarer med HMTL alene. HTML er statisk.     MålsettingDeltakerne skal etter kurset ha en grunnleggende forståelse av, og kjennskap til hvorfor og hvordan JavaScript/JScript kan anvendes for å utvikle og designe interaktive webløsninger, for forskjellige typer nettlesere.     DokumentasjonWrox - Beginning JavaScript, eller tilsvarende.     Kursinnhold     * Introduksjon til JavaScript          o Hva er JavaScript/Jscript, og hvorfor bruke JavaScript     * Grunnleggende JavaScript          o JavaScript Object Model, prinsipper, struktur, variabler, generell syntaks, kontrollstruktur, egendefinerte funksjoner     * Objektorientert scripting          o Objekter, egenskaper (properties), metoder (methods), hendelser (events)     MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;