Alle kategorier
Du har valgt: Pedagogikk
Nullstill
Filter
Ferdig

-

94 treff i Pedagogikk

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Sarpsborg 10 uker 4 500 kr
18 Sep
Kurset passer for assistenter i barnehage, skole og sfo, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre. [+]
Start:                mandag 13.02.2017 slutt: 15.05.2017  Påmeldingsfrist: 31.01.2017  Varighet/tid:      10 mandagskvelder kl. 18.00 – 21.00 Sted:                 Askim, Holmestrand, Oslo, Trondheim Start:                tirsdag 14.02.2017 slutt: 02.05.2017 Påmeldingsfrist: 31.01.2017  Varighet/tid:      10 tirsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 Sted:                 Fredrikstad Start:                onsdag 15.02.2017 slutt: 03.05.2017  Påmeldingsfrist: 31.01.2017  Varighet/tid:     10 onsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 Sted:                Sandefjord  Start:                torsdag 16.02.2017 slutt: 04.05.2017  Påmeldingsfrist: 31.01.2017  Varighet/tid:     10 torsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 Sted:                Bergen, Tønsberg Kursavgift:       kr. 4.500,- (kan deles i avdrag) Mål for kurset: Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lærevansker hos barn og unge samt en faglig innsikt i spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage, skole og skolefritidsordning. Kurset gir grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjonshemminger. Kursets innhold: Hva er spesialpedagogikk? - Lese- og skrivevansker - Lærevansker -Psykisk utviklingshemming - Språk- og talevansker - Synsvansker - Hørselsvansker - Bevegelsesvansker og hodeskader - ADHD, Tourettes syndrom og skjulte funksjonshemminger - Spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak. Lærebok: Innføring i spesialpedagogikk ISBN 9788205361188, Olden/Rygvold, Gyldendal Akademiske Forlag 2008. Kursbevis: til de som har minst 75 % fremmøte. Er du organisert: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer. Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Påmelding: elektronisk i påmeldingsskjema eller på tlf. 91358038. [-]
Les mer
Bærum 8 dager 13 990 kr
04 Sep
ART (Aggression Replacement Training) er et virkningsfullt evidensbasert program, som består av trening i sosiale ferdigheter, sinneregulering og moralsk resonnering. [+]
Et ART-trenerkurs gir deltakerne en grundig innføring i hvor viktig sosial kompetanse er for at barn og unge skal kunne fungere godt i samspill med andre og takle utfordringer de møter i hverdagen. Videre lærer man hvordan trening av sosial kompetanse kan organiseres, gjennomføres og tilpasses ulike målgrupper.   ART (Aggression Replacement Training), nå AART (Adapted Aggression Replacement Training) har de siste 15 årene blitt implementert i en lang rekke barnehager, skoler og institusjoner i Skandinavia. Programmet består av trening i henholdsvis sosiale ferdigheter, sinneregulering og moralsk resonnering - en kombinasjon som har dokumentert svært god effekt på klassemiljø og har bidratt til økt sosial kompetanse hos enkeltelever, samt reduksjon av utfordrende atferd. ART-trenerkurset gir en innføring i sentrale begreper som aggresjon, moral, sosial kompetanse, motivasjon og ikke minst generalisering og implementering på deres respektive arbeidsplasser.    I AART er programmet oppdatert ut fra nyere forskning og tilpasset den skandinaviske hverdagen Programmet er blant de best validerte evidensbaserte programmene på sitt område, og har blitt brukt både som primærforebyggende tiltak og som tiltak overfor personer med omfattende atferdsvansker.    Ved å ta ART-trenerkurs, blir du ART-trener med sertfiseringsbevis fra PREPSEC Norge (den norske interesseorganisasjonen for ART i Norge).    Smart Kompetanse har opparbeidet seg en solid erfaring med utdanning av ART-trenere og har levert trenerkurs over hele Norge i over 10 år. [-]
Les mer
Trondheim 15 000 kr
28 Aug
Kurset inngår i det erfaringsbaserte masterprogrammet i pedagogisk- psykologisk rådgivning, men ka... [+]
Kurset inngår i det erfaringsbaserte masterprogrammet i pedagogisk- psykologisk rådgivning, men kan også tas som et frittstående videreutdanningskurs. Primær målgruppe er ansatte i PP-tjenesten, disse har fortrinnsrett ved opptak.Masterprogrammet skal styrke de ansatte i PP-tjenesten i utøvelse av sine kjerneoppgaver. Målet er å bidra til at barnehagen og skolen får mer relevant og høgt kvalifisert bistand til å etablere tilpassede utviklings- og læringstilbud i et inkluderende miljø for alle barn og unge. Kurset skal bidra til å sikre god forvaltningspraksis knyttet til sakkyndighet og kunnskap om systemer og sentrale lovverk. KursinnholdTema 1: Sakkyndighet, spesialundervisning og tilpasset opplæring i barnehage og skole (3 dager) Veileder for spesialundervisning/spes.ped.-hjelp Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sakkyndighetsrollen: Fra kartlegging, til tiltak og evaluering Arbeid med sakkyndighetsmal Perspektiver på tilpasset opplæring og spesialundervisning Systemrettet arbeid Tema 2: Lovverk, forvaltning og etikk (3 dager) Praksis i tråd med forvaltningsloven med betydning for PPT-arbeid Opplæringsloven, barnehageloven, friskoleloven og forvaltningsloven Sakkyndig vurdering og IOP som verktøy og rettsdokument Taushetspliktregulering Brukermedvirkning Fra bekymring til handling - etiske utfordringer Tema 3: PPTs rolle og identitet (2 dager) Profesjonskunnskap PPTs profesjon og identitet  Hva er PP-rådgiverens rolle? PPTs rolle i forhold til systemarbeid på barnehagene og i skolene, kompetanse i krysspress? Helhetlig tenkning i kommunen Forvaltningsorganer: Myndighet og mulighet Individet i system. Læringsmål Etter å ha fullført emnet Sakkyndig vurdering og forvaltning skal studentene ha tilegnet seg følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskaper: Studentene har kunnskap om PPTs rolle, funksjon og identitet. Studentene har kunnskap om sakkyndighet, relevante bestemmelser i lovverk, taushetspliktreguleringer og forvaltningspraksis knyttet til spesialundervisning og spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage. Studentene har kunnskap om sammenhengen mellom skolens forvaltningsområde og PPTs veilednings- og sakkyndighetsarbeid Ferdigheter: Studenten har utviklet profesjonsidentitet og profesjonsetikk Studenten har analytiske ferdigheter og handlingskompetanse i forhold til PPTs profesjonsutøvelse knyttet til sakkyndighetsarbeidet. Studentene må ha observasjons- og kartleggingskompetanse. Studentene kan anvende kunnskap om sakkyndighet, lovverk og forvaltningspraksis knyttet til spesialundervisning og spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage Generell kompetanse: Studentene kan bidra til at barnehagen og skolen får mer relevant og høgt kvalifisert bistand til å videreutvikle og opprettholde tilpassede utviklings- og læringstilbud i et inkluderende miljø. Studentene kan utrede, analysere, planlegge og begrunne relevante tiltak sett i lys av ordinær opplæring/utvikling og spesialundervisning/spes.ped.-hjelp. Studenten kan bidra til kunnskaps- og praksisutvikling ut over grunnleggende kunnskap innen relevant lovverk, forvaltning og sakkyndig arbeid. Studenten har økt kompetanse i utøvelse av PP-tjenesten sine kjerneoppgaver på sakkyndighetsområdet.  Inngår i masterprogram Kurset inngår som et obligatorisk emne i det erfaringsbaserte masterprogrammet i pedagogisk- psykologisk rådgivning og som en del av en videreutdanning i pedagogisk psykologisk rådgiving   Arbeidskrav og eksamensbeskrivelse Alle deltakerne skal utarbeide sakkyndige tilrådninger med utgangspunkt i egen praksis og etter en mal. Dette blir gjennomgått på første samling og det vil bli gitt veiledning underveis. I tillegg legges det ut informasjon på itslearning. Det inngår tre arbeidskrav i emnet: arbeidskrav: man sender inn en sakkyndig tilråding før første samling (forkrav) Mal for sakkyndig tilråding presenteres på 1. samling Innsendt sakkyndig tilråding tilbakemeldes i løpet av 1. samling. Tilbakemeldingen relateres til ny mal. arbeidskrav: Man sender inn ny sakkyndig tilråding i forhold til mal. Det gis en frist for innsending før andre samling. På samling to går man i felleskap igjennom den innsendte sakkyndige tilrådingen og arbeider videre på samlingen. arbeidskrav: Man leverer også en sakkyndig tilråding/vurdering til tredje samling og arbeider på samme måte på samling tre som på samling to. Disse tre arbeidskravene inngår i en mappevurdering som utgjør 40 % av karakteren. I tillegg skal studentene gjennomføre en hjemmeeksamen over tre dager og levere en oppgave på 10-12 sider. Denne utgjør 60% av karakteren. Studenten må ha deltatt på minst 80 % av forelesningene. Tilstedeværelse på samtlige tre samlinger kreves.    Forelesere Arne Tveit, Institutt for pedagogikk og livslang læring Anne Sofie Samuelsen, Institutt for pedagogikk og livslang læring Helene BargelTre obligatoriske samlinger ved NTNU i Trondheim høsten 2017: Første samling: 28. - 30. august. Andre samling: 2. - 4. oktober. Tredje samling: 6. - 7. november.  [-]
Les mer
Trondheim 20 000 kr
12 Sep
Foto: Iko - yayimages.com Kurset gir grunnleggende kunnskap om opplæring og (r... [+]
Foto: Iko - yayimages.com Kurset gir grunnleggende kunnskap om opplæring og (re)habilitering av mennesker med synshemming. Synspedagogisk metodikk og tilrettelegging for synshemmede med og uten tilleggsvansker er sentralt. Kurset gir også kunnskaper om lover og retningslinjer som gir føringer for opplæring og (re)habiliteringsarbeid.Kursinnhold Sentrale tema i kurset: • Sansenes betydning for utvikling og læring  • Hjelpemidler og læringsressurser for synshemmede  • Synsstimulering og synstrening  • Egenferdighet i sansekompenserende fag: punktskrift, mobilitet og IKT • Metodikk i lese- og skriveopplæring, visuell skrift og punktskrift • Metodikk i sentrale skolefag og sansekompenserende fag  • Tilrettelegging av læringsmiljøer for synshemmede, med fokus på inkludering og universell utforming • Lover, retningslinjer og hjelpeapparat, relatert til opplæring og (re)habilitering av synshemmede   Læringsformer og aktiviteter To obligatoriske samlinger - til sammen 8 dager. Godkjente refleksjonsoppgaver Godkjent emneoppgave Godkjent praksis med etterfølgende praksisrapport Refleksjonsoppgavene kan utarbeides individuelt eller i grupper på max 3 studenter. Lengden på besvarelsen kan variere med den enkelte oppgave, men 2 – 4 sider per oppgave kan være relevant. Emneoppgavene skal utarbeides individuelt og ha et omfang på 6 - 8 sider (Times New Roman 12, linjeavstand 1,5). Innholdsfortegnelse, referanseliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Tre ukers praksis skal tas i løpet av de to semestrene. Én av disse ukene kan tas i andre semester i første studieår.   Format for innleveringer: Times New Roman 12, linjeavstand 1,5, standard marger 2,5cm. Innholdsfortegnelse, referanseliste (APA standard) og eventuelle vedlegg kommer i tillegg til oppgitt sidetall.   Krav som stilles til refleksjonsoppgaver, emneoppgave og praksisrapport blir gjennomgått i fellessamlingene.   Kan inngå i masterprogram Kurset (emnet PED6667) kan inngå i en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk, eller tas som et frittstående kurs. Dette kurset erstatter de tidligere to emnene PED6656 - Opplæring av synshemmede i et livsløpsperspektiv  og PED6657 - Synspedagogisk (re-)habilitering. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i synspedagogikk som skal inngå i masterprogrammetKurset arrangeres høsten 2017 og våren 2018 med to obligatoriske samlinger på Statped sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo Første samling: uke 37 - 12. - 15. september  2017Andre samling: uke 3 - 16. - 19. januar 2018 Deltakere må selv ordne overnatting. [-]
Les mer
Trondheim 13 500 kr
21 Aug
Take Credit! Del I går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller ... [+]
Take Credit! Del I går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller samtidig.Studieplan B for lærere: Del 1 (30 studiepoeng): Emnekode Kurs Studiepoeng ENG6010 Språkferdighet (høst) 7,5 ENG6011 Kulturkunnskap (høst) 7,5 ENG6012 Litteratur I (vår) 7,5 ENG6022 Tverrfaglig emne (vår) 7,5 [-]
Les mer
Trondheim 20 000 kr
26 Sep
Foto: dolgachov - yayimages.com Det er en pågående digital revolusjo... [+]
Foto: dolgachov - yayimages.com Det er en pågående digital revolusjon i skolen. Med dette kurset vil vi gi deg kunnskap og ferdigheter i bruk digitale hjelpemidler til personer med synshemning. Sentralt i faget vil være hvordan hjelpemiddelteknologi og undervisningsteknologi må kombineres for å få gode pedagogiske løsninger.Kursinnhold Sentrale tema i kurset er: IKT og læring Universell utforming av IKT-systemer Kompenserende teknikker for synshemmedes i bruk av teknologi Forstørringsprogrammer Skjermlesere CCTV Interaktive tavler og synshemmede Nettbrett og telefoner til synshemmede Digitale lærebøker til synshemmede Digitale lydbøker til synshemmede Tilpasning og bruk av MS Windows for blinde Tilpasning og bruk av MS Windows for svaksynte Mac OS X for synshemmede Chrome OS for synshemmede Teknologiske trender i skolen. Konsekvenser for synshemmede   Læringsformer og aktiviteter SamlingerDet er tre obligatoriske samlinger på 4 dager hver, to samlinger på Statped midt i Trondheim, og en samling ved Statped sørøst i Oslo. Samlingene vil ha en kombinasjon av forelesninger og praktiske IKT-øvinger.   PraksisDet er en obligatorisk uke med praksis på en av lokasjonene til Statped. Målet med praksisuken er todelt: 1. Studenten skal veilede barn/ungdom/voksen eller en gruppe synshemmede i bruk av digitale hjelpemidler til synshemmede. Det kan være at studenten deltar på et elevkurs hvor IKT er et emne eller det kan være at studenten deltar på utredninger med hensikt å finne tjenlig teknologi til enkeltelever. 2. Studenten skal dokumentere praktiske ferdigheter i bruk av teknologi, slik det fremkommer i heftet med IKT-øvinger. IKT- øvingene skal studenten jobbe med på alle de tre obligatoriske samlingene samt mellom samlingene. Emneoppgave skal utarbeides individuelt i løpet av kursperioden. Praksisrapport leveres etter gjennomført praksis. Krav som stilles til emneoppgave, praksisrapport og egenferdigheter vil bli gjennomgått på samling.   Kan inngå i masterprogramKurset (emnet PED6665) kan inngå i en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk, eller tas som et frittstående kurs. Dette erstatter de tidligere emnene PED6662, PED6663 og PED6664. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i synspedagogikk som skal inngå i masterprogrammet. Emnet kan også innpasses i ordinær master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk.  Kurset arrangeres høsten 2017 og våren 2018. De to første samlingene er på Statped midt i Trondheim og den tredje samlingen er lagt til Statped sørøst i Oslo. Første samling:   uke 39 - 26. - 29. september  2017Andre samling:   uke 6 - 6. - 9. februar 2018Tredje samling:  uke 17- 24. - 27. april 2018    Deltakere må selv ordne overnatting. [-]
Les mer
Oslo 11 995 kr
06 Jun
Lær effektive metoder og verktøy for å styrke din rolle som rådgiver og fagekspert. Du får metoder og teknikker du vil ha stor nytte av. [+]
  [-]
Les mer
Trondheim 25 000 kr
30 Aug
Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal du vise evne til å gjennomføre et forskningsarbeid ut fra... [+]
Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal du vise evne til å gjennomføre et forskningsarbeid ut fra en oppsatt problemstilling.Kursinnhold Metodekurs over tre dager. Veiledning – inntil 35 timer, inkludert for- og etterarbeid for veileder Masteroppgave   MetodekursetMetodekurset vil gjøre deg kjent med sjangerkrav og vitenskapelig arbeidsmåte.   VeiledningDu vil få veiledning underveis av en oppnevnt veileder fra Pedagogisk institutt. Veilederen skal: Gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstilling Gi hjelp og orientering i faglitteraturen Drøfte og vurdere hypoteser og metoder Drøfte resultater og tolkning av disse Drøfte opplegg for den skriftlige utformingen av oppgaven Påse at forskningsetiske retningslinjer overholdes   MasteroppgavenMasteroppgaven består av en rapport fra et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i siste del av masterstudiet. Masteroppgaven skal ha et omfang på ca. 50 sider (A4, linjeavstand 1,5 Times New Roman).   For å gi en mest mulig realistisk og anvendbar læringssituasjon, skal masteroppgaven knyttes til reelle utfordringer i PP-tjenesten. Masteroppgaven kan gjerne skrives i artikkelform. Med artikkelform menes at oppgaven skrives som en eller flere artikler til et vitenskapelig tidsskrift eller fagtidsskrift. Dersom oppgaven skrives i artikkelform skal den inneholde en fyllestgjørende redegjørelse for teoribakgrunn og diskusjon av vitenskapelige konsekvenser. Disse elementene skal inngå som separate innlednings- og avslutningsdeler.   Masteroppgaven kan utføres individuelt eller i gruppe på maksimalt tre personer. Dersom masteroppgaven skrives i gruppe, skal studentene i gruppen inngå en skriftlig avtale om dette. Vurdering av oppgaven vil være felles, mens muntlig eksamen er individuell.   Læringsmål Kunnskap Etter fullført kurs skal deltakerne  kunne beskrive og forklare de viktigste dokumenterte og opplevde utfordringene for norsk skole og barnehage og ha et særlig fokus på barn/elever med særskilte behov og spesialundervisning. Helt sentralt er det at de må kunne sette dette inn og forstå og tolke det i et bredt systemperspektiv som også trekker inn PPT’s rolle og koordinerende funksjon i en helhetlig kommunal sammenheng. Ferdigheter Etter fullført kurs skal deltakeren ha utviklet analytisk ferdigheter og handlingskompetanse i forhold til PPT’s profesjonsutøvelse. Generell kompetanse Etter endt kurs skal deltakerne kunne bidra til at barnehagen og skolen får mer relevant og høgt kvalifisert bistand til å etablere tilpassede utviklings- og læringstilbud i et inkluderende miljø for alle barn og unge.Kurset planlegges avholdt med kursstart høsten 2017. Metodekurset vil bli arrangert i Trondheim: Uke 35: 30.august - 1.september [-]
Les mer
Oslo Fredrikstad 10 uker 4 500 kr
19 Sep
19 Sep
Kurs for assistenter i barnehage, skole og skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldr... [+]
Start:                 onsdag 15.02.2017 slutt: 03.05.2017  Påmeldingsfrist:  31.12.2017  Varighet/tid:       10 onsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 Sted:                  Sarpsborg  Kursavgift:         kr. 4.500,- ( kan deles i avdrag) Mål for kurset: Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av problematferd og gjøre deltakerne i stand til å sette i verk mest mulig effektive tiltak. Kursdeltakerne skal få kunnskap om problematferd og hvordan slik atferd kan forstås. Kursets innhold: Atferdsproblemer blant barn og unge Kartlegging og risikovurdering Barnehagen og barns tidlige utvikling Den inkluderende skolen og skoleomfattende tiltak Klasseromsperspektivet – klasseledelse Elevperspektivet – internaliserte problemer Elevperspektivet – alvorlige atferdsproblemer Sosialkompetanse hos barn og unge Sosial læring hos barn og unge Litteratur: Sosialkompetanse og problematferd blant barn og unge, ISBN: 9788205480858 Gyldendal akademiske forlag, 2015, Terje Ogden Kursbevis: til de som har minst 75 % fremmøte. Er du organisert: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer. Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Påmelding: elektronisk i påmeldingsskjema eller på tlf. 91358038. [-]
Les mer
Oslo 5 595 kr
Den årlige møteplassen for ledere i SFO. Konferansen ny gir deg kunnskap og inspirasjon til å lede dine medarbeidere enda bedre. [+]
Velkommen til Ledelse og utvikling av SFO/AKS 2017!   For 12. året på rad arrangeres konferansen, og agendaen er superaktuell. SFO- og AKS-ledere fra hele landet har gitt sine innspill, og programmet gjenspeiler temaene som lå på toppen av ønskelisten. Den røde tråden er samarbeidet skole/SFO, med ledelse som hovedtema.   Møt de beste foredragsholderne på sitt felt! Vi er så heldige å ha fått samlet de fremste fagpersonene innenfor blant annet:  Relasjonsledelse Sykefraværsarbeid Vanskelige samtaler Lojalitet og arbeidsglede Fremtidens skole og SFO  Hvem lykkes og hvorfor? Gode og inkluderende arbeidsplasser lykkes bedre enn andre, både med sykefraværsarbeidet, ledelse og med kjerneoppgaven. En av grunnene til dette er følgende:   De har engasjerte og motiverte medarbeidere! Gå ikke glipp av anledningen til å lære mer om hvordan du kan få enda mer engasjerte medarbeidere! Benytt muligheten disse to dagene til å bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre ledere. Årets konferanse er etter ønsker fra målgruppen lagt inntil helgen. Kanskje det er på tide å planlegge en Oslotur?   Meld deg på i dag!   Årets foredragsholdere: Solveig Hvidsten Dahl, leder i Skolelederforbundet Eli Gundersen, tidligere skolesjef i Stavanger kommune Marit Onshuus Lysebo fra Kompetansenettverket Relasjonsledelse Norge Valgerd Svarstad Haugland, fylkesmann i Oslo og Akershus Anita Fevang, sosiolog med mange års erfaring innen ledelse, organisasjon & endring, samt HR Management.   [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert 2 semester 23 500 kr
Kurset retter seg mot lærere innen voksenopplæring, opplæringsansvarlige i bedrifter, instruktører eller andre som har ansvar for å planlegge og/eller gjennomføre o... [+]
MålgruppeKurset retter seg mot lærere innen voksenopplæring, opplæringsansvarlige i bedrifter, instruktører eller andre som har ansvar for å planlegge og/eller gjennomføre opplæring for voksne. OpptakskravGodkjent lærerutdanning. Opptak på bakgrunn av realkompetanse vil også bli vurdert. InnholdStudiet består av 5 moduler:* Voksnes læring i et teoretisk perspektiv, 5 stp* Voksnes lese- og skriveferdighet: Teoretisk grunnlag og didaktikk, 10 stp* Kartlegging og testing (Ekstra tilbud om Logos-sertifisering), 5 stp* Tilrettelegging for lese- og skriveopplæring for voksne, 5 stp* Voksnes læring i praksis - didaktikk og veiledning, 5 stp OrganiseringStudiet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium, og organisert slik at det tas hensyn til at studentene kan komme fra ulike steder i landet. Det er beregnet til sammen 2 hele dager samling pr 5 studiepoeng. Studentene må delta på alle samlingene. VurderingHver modul vurderes på forskjellige måterHele studiet avsluttes med en individuell muntlig eksamen med en av faglærerne og eksten sensor. Denne eksamenen teller 50% av endelig karakter. [-]
Les mer
Trondheim 13 500 kr
21 Aug
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller... [+]
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller samtidig.  Del 2 (30 studiepoeng): Emnekode Kurs Studiepoeng ENG6020 Språkvitenskap (høst) 7,5 ENG6021 Litteratur II (høst) 7,5 ENG6013 Fagskriving og genre (vår) 7,5 ENG6023 Global engelsk (vår) 7,5 Nettbasert kurs med kursstart i uke 35-36 2017. [-]
Les mer
Trondheim 13 500 kr
21 Aug
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller... [+]
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller samtidig. Emnekode Kurs Studiepoeng ENG6020 Språkvitenskap og språktilegnelse (høst) 7,5 ENG6024 Litteratur og kultur i klasserommet (høst) 7,5 ENG6014 Skriving i klasserommet (vår) 7,5 ENG6023 Global engelsk (vår) 7,5 nettbasert kurs med kursstart i uke 35 2017.   [-]
Les mer
Trondheim 20 000 kr
19 Sep
Kurset gir grunnleggende innsikt i pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift. Kurset gir e... [+]
Kurset gir grunnleggende innsikt i pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift. Kurset gir en bred innføring i selve punktskriften, metodisk innføring i bruk av punktskrift i opplæringen og bruk av IKT-hjelpemidler for punktskriftbrukere.Kursinnhold Å være blind Taktil-haptisk persepsjon Auditiv persepsjon Synshemmet i en skole for alle Lesing og skriving med punktskrift Matematikk og matematikklæring IKT for punktskriftbrukere   Læringsformer og aktiviteterDet er obligatorisk oppmøte på de to samlingene. Andre obligatoriske oppgaver: Fire oppgaver som omhandler egenferdighet innen områdene punktskrift, auditiv læring, matematikk for punktskriftbrukere og IKT for punktskriftbrukere. En emneoppgave. De fire oppgavene med egenferdighet erstatter praksis. Emneoppgaven skal utarbeides individuelt og ha et omfang på 6 – 8 sider (Times New Roman eller Arial 12 pkt., linjeavstand 1.5).  Krav som stilles til emneoppgave og oppgaver angående egenferdighet samt veiledningsomfang, vil bli gjennomgått i fellessamling. Emneoppgave og oppgaver i egenferdighet vurderes med godkjent/ ikke godkjent. LæringsmålStudentene skal kunne analysere og drøfte både muligheter og utfordringer knyttet til å oppnå likeverd og deltakelse for en elev som bruker punktskrift i opplæringen.  Kunnskaper Etter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om  muligheter og utfordringer knyttet til å oppnå likeverd og deltakelse for en elev som bruker punktskrift i en skole for alle. forholdet mellom 6-punkt og 8-punkts Braille elevens ferdighet i avkodingsprosessen forskjellen på taktil og visuell avkoding og bli bevisst på valg av lesemetode og lesestrategier hva som er det spesifikke med lesing taktilt forskjeller i avkoding av enkelttegn og ord – setning punktskrift som et kommunikasjonsredskap i en inkluderende skole de grunnleggende begrepene knyttet til lyd og lytting og oppbyggingen av ”det auditive systemet”. perseptuelle særtrekk ved auditiv persepsjon i sammenligning med våre andre persepsjoner hvordan auditiv persepsjon kan utvikles gjennom læring hvilke muligheter og begrensinger auditiv persepsjon kan ha for blinde personer oppbygning og virkemåte av datautstyr og spesialprogramvare for blinde kunne bruke en aktuell leselist slik det er hensiktsmessig for en leselistbruker pedagogiske utfordringer og konsekvenser når elevene leser elektronisk punktskrift tilrettelegging av lærestoff til bruk på leselist hvordan et grafisk grensesnitt blir presentert ved hjelp av et skjermleserprogram innstillinger i standard Windows-program slik at disse fungerer optimalt sammen med leselist hvordan internett blir presentert ved hjelp av et skjermleserprogram. funksjoner i skjermleserprogrammet slik at han kan veilede en elev til å bli en funksjonell internettbruker hvordan elever som er blinde lærer å tenke matematisk. undervisningsmetoder i matematikkundervisningen til punktskriftbrukere utregningsmetoder på abakus og oppstillingsmetoder med punktskrift. Ferdigheter Etter fullført kurs skal deltakeren kunne skrive punktskrift på Perkins brailler kunne lese punktskrift med øynene ha erfaring med å lese med hendene kunne bruke standarden for 6-punkts Braille  Generell kompetanseEtter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om organisering, tilrettelegging og gjennomføring av en likeverdig og tilpasset opplæring for elever som bruker punktskrift   Kan inngå i masterprogramKurset (emnet PED6658) kan inngå i en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i synspedagogikk, eller tas som et frittstående kurs. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i synspedagogikk som skal inngå i dette masterprogrammet Emnet kan også innpasses i ordinær master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk.Kurset arrangeres høsten 2017 og våren 2018 med to obligatoriske samlinger på Statped midt, Trondheim. Første samling:  uke 38 - 19. - 22. september 2017Andre samling:  uke 15 - 10. - 13. april 2018 [-]
Les mer
Nettbasert kurs 4 500 kr
Nettkurs eller brevkurskombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC. [+]
Kurset passer for assistenter i barnehage/skole/sfo, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre.     • Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lærevansker hos barn samt en faglig innsikt i     spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage/skole/sfo. • Kurset gir grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjonshemming og er utformet     etter en felles disposisjon: definisjon, forekomst, årsaksforhold, teori, kartlegging og tiltak.   Nettkurs eller brevkurskombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC.        Start:              Når du selv ønsker.  Varighet:           3 innleveringer  Pris:              Kr. 4.500.- (kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr).      Tidsplan • Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning. • Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke.   Innleveringer • Innlevering av 3 besvarelser.   Mål for kurset • Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lærevansker hos barn samt en faglig innsikt i     spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage/skole/sfo. • Kurset gir grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjonshemning og er utformet     etter en felles disposisjon: definisjon, forekomst, årsaksforhold, teori, kartlegging og tiltak.   Tema • Hva er spesialpedagogikk? • Lese- og skrivevansker • Atferdsproblemer hos barn og unge • Lærevansker • Psykisk utviklingshemning • Språk- og talevansker • Synsvansker • Hørselsvansker • Bevegelsesvansker og hodeskader • ADHD, Tourettes syndrom og skjulte funksjonshemninger • Spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak   Litteratur Innføring i spesialpedagogikk Asmervik/Ogden/Rygvold ISBN 9788205361188 Gyldendal akademisk 2008   Vurdering  Bestått/ikke bestått.   Kursbevis  Kursbevis utstedes til de som har bestått.   Er du organisert? Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift. [-]
Les mer