Alle kategorier
Du har valgt: IKT - Informasjon- og kommunikasjonsteknologi
Nullstill
Filter
Ferdig

-

7 treff i IKT - Informasjon- og kommunikasjonsteknologi

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Oslo 2 dager 8 700 kr
Dette kurset gir en grundig gjennomgang av alle de tekniske forhold prosjekterende og utførende av fiberoptiske installasjoner må kjenne til for å levere et kostnadsef... [+]
Fiberoptiske installasjoner er blitt et viktig fagfelt å beherske. Dette skyldes økt anvendelse både hos teletjenesteleverandører og i byggets infrastruktur, (EKOM nett).   Omtale Behovet for økte overføringslengder og kapasitet medfører at bruken av singelmodusfiber også har økt markant. I tillegg er det utviklet forskrifter og standarder for bruk av fiberoptiske løsninger i byggets infrastruktur. Dette medfører nye installasjonsteknikker og økte krav til testing og dokumentasjon.   MålDette kurset gir en grundig gjennomgang av alle de tekniske forhold prosjekterende og utførende av fiberoptiske installasjoner må kjenne til for å levere et kostnadseffektivt og kvalitetsriktig løsning. Kurset gir også en innføring i prosjektering, installasjon og testing av singelmodusfiber i bredbåndsnett. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av teoretisk undervisning og praktisk trening. Deltakeren skal etter gjennomført kurs være i stand til på et selvstendig grunnlag å planlegge, velge løsning, utføre og i driftsette en fiberoptisk installasjon.   DeltakeravgiftDeltakeravgiften inkluderer kursmateriell.Reise og oppholdsutgifter kommer i tillegg, jf. nedenfor   OvernattingDeltakerne på ordne med overnatting selv   [-]
Les mer
Trondheim
31 Dec
Ultrafleksibelt nettbasert studium med påmelding hele året. Emnet handler om bruk av IKT i lær... [+]
Ultrafleksibelt nettbasert studium med påmelding hele året. Emnet handler om bruk av IKT i læringsaktiviteter. Siktemålet er å gjøre lærere i stand til konkret å ta i bruk IKT-verktøy i egen undervisning. Temaene i emnet er: Læringsteorier. Bruk av åpent innhold. Formativ vurdering med digitale tester. Pedagogisk bruk av video. Bruk av Web 2.0-verktøy for å fornye egen undervisning. Alle disse temaene settes inn i en pedagogisk kontekst med grunnleggende pedagogiske teorier som basis.Les mer om IKT i læring på denne siden.   [-]
Les mer
Trondheim
31 Dec
Ultrafleksibelt nettbasert studium med påmelding hele året. Emnet handler om bruk av IKT i lær... [+]
Ultrafleksibelt nettbasert studium med påmelding hele året. Emnet handler om bruk av IKT i læringsaktiviteter. Siktemålet er å gjøre lærere i stand til konkret å ta i bruk IKT-verktøy i egen undervisning. Temaene i emnet er: Læringsdesign. Personvern og opphavsrettigheter. Summativ vurdering med digitale tester. Omvendt klasserom. PLN og PLE. Alle disse temaene settes inn i en pedagogisk kontekst med grunnleggende pedagogiske teorier som basis.Les mer om IKT i læring på denne siden.   [-]
Les mer
Trondheim
31 Dec
Ultrafleksibelt nettbasert studium med påmelding hele året. Emnet handler om bruk av IKT i lær... [+]
Ultrafleksibelt nettbasert studium med påmelding hele året. Emnet handler om bruk av IKT i læringsaktiviteter. Siktemålet er å gjøre lærere i stand til konkret å ta i bruk IKT-verktøy i egen undervisning. Temaene i emnet er: Introduksjon til IKT i læring. Bruk av LMS-systemer. Lage video med skjermopptak. Samskriving på nett. Digital vurdering. Alle disse temaene settes inn i en pedagogisk kontekst med grunnleggende pedagogiske teorier som basis.Les mer om IKT i læring på denne siden.   [-]
Les mer
Bergen 3 år
På forespørsel
Studiet gir kompetanse i alt frå bruker- og organisasjonsmessige vurderingar til spesifisering, utforming og implementering av programsystem. [+]
Bachelorprogrammet i IKT kombinerer matematisk-naturvitskaplege informatikkfag med samfunnsvitskaplege IKT-fag og gir ein moderne, tverrfagleg IKT-kompetanse som er spesielt tilpassa behova i næringslivet og forvaltinga. Studiet gir kompetanse i alt frå bruker- og organisasjonsmessige vurderingar til spesifisering, utforming og implementering av programsystem. Du vil få erfaring med moderne systemutviklingsmetodar og programmeringsverktøy gjennom praktisk øving og prosjektoppgåver. Oppbygging Det første semesteret i bachelorprogrammet tek du 30 studiepoeng med innføringsemne. Du må ta grunnkurs i informasjonsvitskap (INFO100), grunnkurs i programmering (programmering 1) (INF100) og ex.phil. Vidare inneheld programmet 95 studiepoeng med spesialisering i IKT-faglege emne. Studiet består av emne i informasjonsvitskap og informatikk. 55 studiepoeng er valfrie emne. Følgjande emne inngår i bachelorprogrammet: Grunnkurs i programmering (programmering 1) Grunnkurs i informasjonsvitskap Vidaregåande programmering (programmering 2) Algoritmar, datastrukturar og programmering Datamaskiner og operativsystem Brukargrensesnitt Datanett Prosjekt i systemutvikling Innføring i databasehandsaming Informasjonssystem Diskrete strukturar Du kan velje inntil 55 studiepoeng fritt frå andre fag. Dette kan vere studium frå utanlandske universitet, emne frå andre fag eller fleire emne frå informatikk eller informasjonsvitskap. Bachelorprogrammet i IKT kan da sjå slik ut: 1. s Grunnkurs i programmering (programmering 1) (10 sp) Grunnkurs i informasjons-vitskap (10 sp) Ex.phil. (10 sp) 2. s Vidaregåande programmering (programmering 2) (10 sp) Diskrete strukturar (10 sp) Informasjonssystem (10 sp) 3. s Algoritmar, datastrukturar og programmering (10 sp) Innføring i databasehandsaming (10 sp) Prosjekt i systemutvikling (10 sp) 4. s Datamaskiner og operativsystem (10 sp) Datanett (10 sp) Funksjonell webdesign (10 sp) s = semester, sp = studiepoeng Utveksling Det finst i dag mange alternativ for deg som ønskjer å ta delar av utdanninga di i eit anna land. Universitetet i Bergen har samarbeidsavtaler med universitet, institusjonar og organisasjonar over heile verda. På bachelorprogrammet i IKT vil du få tilbod om utanlandsopphald som kan bli ein integrert del av graden. Delstudium i utlandet er lagt til det tredje semesteret i programmet. Yrkesvegar Studiet kvalifiserer for arbeid i IKT-bransjen, f.eks. med utvikling og drift i IKT-avdelingane i private og offentlige verksemder. Aktuelle arbeidsoppgåver er utvikling, programmering og evaluering av nye informasjonssystem, opplæring og brukarstøtte, vedlikehald av eksisterande system, utvikling av ny teknologi samt planlegging og oppfølging av korleis ei verksemd best kan utnytte IKT. Studiet kan også byggjast ut med eit masterstudium og kvalifisere for forsking og undervisning i universitets- og høgskolesektoren. Vidare studium Bachelorprogrammet kvalifiserer for opptak til masterprogramma i informasjonsvitskap og informatikk. Masterprogrammet er eit toårig fordjupingsstudium som skal styrkje analytiske evner og metodisk kompetanse. Det blir lagt stor vekt på eigeninnsats i form av skriftleg arbeid, oppgåveskriving og aktiv deltaking i undervisninga. [-]
Les mer
Grimstad 5 år
På forespørsel
Studiet fokuserer på moderne kommunikasjonsteknologi, sikkerhet, utvikling og bruk av tjenester. [+]
Den femårige sivilingeniørutdanningen består av treårig bachelorutdanning i ingeniørfag og toårig påbyggingsstudium. Innenfor disse feltene kan du spesialisere deg på ett eller to av følgende områder:   Kommunikasjonsteknologi: Internett og IP, mobile nettverk og systemer, tjenester Systemutvikling: Distribuerte systemer, software engineering, UML, webservices, intelligente systemer Sikkerhet: Informasjonssikkerhet, SMART-Card-teknologi, sikkerhet i organisasjoner   Studieprogrammet har en progresjon der siste året er lagt opp med seminarer som i stor grad aktiviserer studentene med mange nye og aktuelle temaer. God kontakt med næringslivet gjør at de fleste studentene arbeider med masteroppgaver bygd på relevante problemstillinger fra eksterne oppdragsgivere.     Påbyggingsstudiet er et internasjonalt masterprogram, der undervisningen foregår på engelsk. Studentene velger selv om de ønsker å besvare oppgaver og eksamener på norsk eller engelsk. En del norske studenter velger blant annet å skrive masteroppgaven på engelsk. Programmet gir svært gode muligheter for å ta deler av studiet ved samarbeidende universiteter i utlandet. Samarbeid med næringslivet   Universitetet ligger i en teknologipark sammen med en rekke IKT-bedrifter. Sammen danner universitetet og bedriftene et meget sterkt forskningsmiljø som er ledende i Norge innen mobilkommunikasjon. I nært samarbeid med næringslivet har universitetet også bygd opp et doktorgradsstudium i mobile kommunikasjonssystemer. Gode kandidater fra masterprogrammet kan søke på stipendiatstillinger innenfor doktorgradsstudiet.     Masterprogrammet kan tas som et toårig påbyggingsstudium etter fullført bachelorprogram i ingeniørfag, eller du kan begynne direkte på den femårige utdanningen. Studenter som tas opp på den femårige utdanningen i IKT, velger data eller elektronikk og mobilkommunikasjon de tre første årene. Fullført 5-årig utdanning gir graden master i teknologi - sivilingeniør.   [-]
Les mer
Grimstad 2 år
På forespørsel
Studiet fokuserer på moderne kommunikasjonsteknologi, sikkerhet, utvikling og bruk av tjenester. [+]
Studiet fokuserer på moderne kommunikasjonsteknologi, sikkerhet, utvikling og bruk av tjenester.   Innenfor disse feltene kan du spesialisere deg på ett eller to av følgende områder:   Kommunikasjonsteknologi: Internett og IP, mobile nettverk og systemer, tjenester Systemutvikling: Distribuerte systemer, software engineering, UML, webservices, intelligente systemer Sikkerhet: Informasjonssikkerhet, SMART-Card-teknologi, sikkerhet i organisasjoner Studieprogrammet har en progresjon der siste året er lagt opp med seminarer som i stor grad aktiviserer studentene med mange nye og aktuelle temaer. God kontakt med næringslivet gjør at de fleste studentene arbeider med masteroppgaver bygd på relevante problemstillinger fra eksterne oppdragsgivere.   Internasjonalt studium Påbyggingsstudiet er et internasjonalt masterprogram, der undervisningen foregår på engelsk. Studentene velger selv om de ønsker å besvare oppgaver og eksamener på norsk eller engelsk. En del norske studenter velger blant annet å skrive masteroppgaven på engelsk. Programmet gir svært gode muligheter for å ta deler av studiet ved samarbeidende universiteter i utlandet.   Ledende forskningsmiljøUniversitetet ligger i en teknologipark sammen med en rekke IKT-bedrifter. Sammen danner universitetet og bedriftene et meget sterkt forskningsmiljø som er ledende i Norge innen mobilkommunikasjon. I nært samarbeid med næringslivet har universitetet også bygd opp et doktorgradsstudium i mobile kommunikasjonssystemer. Gode kandidater fra masterprogrammet kan søke på stipendiatstillinger innenfor doktorgradsstudiet.   Masterprogrammet kan tas som et toårig påbyggingsstudium etter fullført bachelorprogram i ingeniørfag, eller du kan begynne direkte på den femårige utdanningen. Studenter som tas opp på den femårige utdanningen i IKT, velger data eller elektronikk og mobilkommunikasjon de tre første årene.   Gode arbeidsforhold for masterstudentene i IKTKampus Grimstad har god WLAN-dekning, og masterstudentene bruker bærbar PC med WLAN i studiene. Arbeidsforholdene for masterstudentene er svært godt tilrettelagt med egne lesesaler, og det er meget tett og god oppfølging av den enkelte student.   Aktiv studentforeningMasterstudentene i IKT har en egen linjeforening, Hermes, som er meget aktiv. Hvert år i januar arrangerer Hermes ”Karrieredagen”, der studentene i 2007 møtte representanter for 60 bedrifter og organisasjoner, hvorav mange internasjonale. Fullført toåring påbygning (120 studiepoeng) gir graden master i teknologi – sivilingeniør.   [-]
Les mer