Økonomikurs
Du har valgt: MVA - Merverdiavgift
Nullstill
Filter
Ferdig

-

13 treff i MVA - Merverdiavgift

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Kurset gir deg tips og råd for å håndtere merverdiavgiften korrekt ved viderefakturering. [+]
Sticos E-kurs - Merverdiavgift ved viderefakturering Kurset gir deg tips og råd for å håndtere merverdiavgiften korrekt ved viderefakturering. Vi gir deg en oversikt over merverdiavgiftsbehandlingen ved tre vanlige situasjoner hvor det er aktuelt med viderefakturering, nemlig ved omsetning, kostnadsdeling eller i forbindelse med utlegg. Først gjennomgås viderefakturering i forbindelse med omsetning, herunder også viderefakturering av selgers omkostninger. Vi ser videre på erstatningstilfeller og feilfaktureringer, samt fordeling av lønnskostnader. Deretter behandles viderefakturering ved kostnadsdeling, både ved anskaffelser i sameie og ved felles driftsutgifter. De avvikende dokumentasjonskrav for å sikre den enkelte deltakers fradragsrett for inngående merverdiavgift blir selvsagt berørt. Videre drøftes viderefakturering av utlegg, før vi avslutningsvis oppsummerer ved å se på viderefakturering i konsern, både levering innad i konsern, kostnadsdeling i form av fellesanskaffelser i konsern, og kort om fellesregistrering og virkning av fellesregistrering. Innhold Introduksjon Omsetning Kostnadsdeling Utlegg Viderefakturering i konsern Oppsummering og avslutning Autorisasjonstimer 1 time Skatt / Avgift   Kursholdere Reidun Kristin Mæhlum & Beate Rognes   [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i justeringsreglene for fast eiendom. [+]
Sticos E-kurs - Mva - Hovedprinsippene i justeringsreglene for Hvordan virker justeringsreglene når du anskaffer eller fører opp fast eiendom? Hvilke konsekvenser vil det ha om du endrer bruken av eiendommen, eller du velger å selge? Har det noen betydning når du selger og til hvem du selger? Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i justeringsreglene for fast eiendom. Vi gjennomgår hovedprinsippene. Kapitalvarebegrepet blir gjennomgått. Det sammen gjelder hva som anses som en justeringshendelse, herunder hvordan justering skal skje. Vi gir også en oversikt over dokumentasjonsreglene. Det vil bli lagt vekt på en praktisk tilnærming, slik at gjennomgangen vil inneholde en del eksempler. Formålet med kurset er at du som deltaker skal oppnå en grunnleggende forståelse av innholdet i justeringsreglene for fast eiendom. Innhold Formålet med bestemmelsene Kapitalvarebegrepet Dokumentasjonskravene ved anskaffelse av kapitalvarer Justeringsperioden Justeringsutløsende hendelser og gjennomføring av justering Overdragelse av justeringsplikt/-rett Autorisasjonstimer 1,5 time Skatt/avgift. Kursholder Bernt Ollestad [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Når er tap på fordringer fradragsberettiget? [+]
Sticos E-kurs - Fradragsrett for tap på fordringer   Når er tap på fordringer fradragsberettiget?Før et tap på fordringer kan fradragsføres må det foretas en rekke vurderinger. Dette gjelder både på skatte- og merverdiavgiftsområdet. Regnskapslovgivningen stiller også krav om at virksomheten skal vurdere verdien på fordringene. Komplisert regelverk Det har særlig innenfor skatteretten vært en rekke domsavgjørelser på når et tap kan fradragsføres med skattemessig virkning. Det er særlig vurderingen om fordringen har særlig og nær tilknytning til kreditors virksomhet som skaper utfordringer. I tillegg kom det i 2011 en avskjæringsregel av fradragsretten for tap til enkelte nærstående selskaper. Kurset har derfor et spesielt fokus på den skattemessige behandlingen. Vi vil i kurset også se på når og hvordan en skal fradragsføre tap med virkning for merverdiavgiften, samt gå igjennom den regnskapsmessige vurderingen som må gjøres. Det blir også en gjennomgang av hvordan en skal bokføre tap av fordringer. Kurset er en teoretisk gjennomgang av regelverket, og vi går igjennom noen dommer og uttalelser. Videre inneholder det flere eksempler som belyser problemstillinger. Til slutt går vi i gjennom to tall-eksempler der vi går fra regnskapsmessig inntekt til skattemessig inntekt. Innhold Når er tap på fordringer skattemessig fradragsberettiget Når anses tapet å være lidt i virksomhet Når er tapet endelig konstatert Avskjæring av fradragsretten for tap til nærstående Skattemessig avsetning til tap på fordringer Tap utenfor virksomhet Vilkår for fradragsføring med virkning for merverdiavgiften Regnskapsmessig behandling Bokføring   Autorisasjonstimer  1,5 time  Skatt/avgift Kursholder Jan Ove Gisvoldløkk [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 700 kr
Kurset gir grunnleggende kunnskap og forståelse av hvordan innføringen av nytt system for innførselsmerverdiavgift fra 2017 berører bokføringen. Kurset omhandler kr... [+]
•Skattemeldingen for merverdiavgift – nye poster •Grunnlaget for avgiftsberegningen ved innførsel av varer •Bokføring og spesifikasjoner av merverdiavgift ved innførsel •Dokumentasjon av merverdiavgift ved innførsel av varer •Avstemming av regnskap og rapportering •Grensesnittet mot innførsel av fjernleverbare tjenester •Kort om utførsel av varer [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 200 kr
Kurset går gjennom avgiftsmessige konsekvenser ved ulike former for omorganisering, herunder innmatsalg, fusjon/fisjon, salg av AS etc. [+]
Kurset går også gjennom justeringsreglene, samt avgiftsstatus for transaksjonskostnader.   • Ulike typer omorganisering • Oerdragelse av virksomhet • Justeringsreglenes betydning • Formelle krav • Kjøp og salg av aksjeselskaper • Særlig om fast eiendom [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 200 kr
Kurset fokuserer på avgiftshåndteringen ved utleie av næringseiendom,herunder reglene om frivillig registrering og konsekvenser ved endring i bruken av leieobjektet. [+]
Kurset fokuserer også på dokumentasjonskrav og gir tips i forhold til innhold i leiekontrakter.   • Fast eiendoms plass i avgiftssystemet • Begrepet «fast eiendom» • Frivillig registrering • Dokumentasjonskrav • Leiekontrakter • Fremutleie • Bytte av leietaker - justeringsreglene [-]
Les mer
Nettbasert kurs 7 timer 1 995 kr
Hvordan oppnår du fradrag for de store kostnadene og hvordan beholder du fradragsretten gjennom både vanlig drift og omorganiseringer? [+]
E-kurs - Merverdiavgift - oppføring og utleie av fast eiendom Kursbeskrivelse For utbyggere og utleiere av fast eiendom vil merverdiavgift ved oppføring og drift være en betydelig kostnad. Systemet med frivillig registrering åpner for at disse kan få merverdiavgiften tilbake, men her er det en rekke særregler som må kunnes. Kurset gir deg en grundig innføring i reglene. Du vil få forståelse av hvilke muligheter du har og hvilke krav som stilles til deg. Du får kunnskap til å håndtere daglig drift på en trygg og korrekt måte. Hvordan oppnår du fradrag for de store kostnadene og hvordan beholder du fradragsretten gjennom både vanlig drift og omorganiseringer? Kursholder har praktisk erfaring med regelverket, og vil informere om kjente fallgruver og de mest utbredte feil som kan oppstå, slik at du kan forutse problemer før de oppstår. Innhold Hvorfor frivillig registrering? Fremgangsmåte ved registrering, frister og formelle krav Hvordan håndtere driftskostnader? Oppføringskostnader. Hvordan oppnå og beholde fradrag for merverdiavgift? Hvordan håndtere et tilbakegående avgiftsoppgjør korrekt? Håndtering av merverdiavgift på oppføringskostnader, likviditetsmessige konsekvenser av forskjellige løsninger. Flere leietakere i samme bygg - fordelingsnøkler for kostnader Justeringsreglene. Korrekt håndtering av pådratt merverdiavgift ved overdragelser og omorganiseringer Fellesregistrering Autorisasjonstimer Dette kurset gir 7 autorisasjontimer Skatt / avgift [-]
Les mer
Nettbasert kurs 4 timer 1 490 kr
Kurset tar for seg Merdiavgift - nye regler fra 1. januar 2017 [+]
E-kurs - Merverdiavgift - nye regler fra 1. januar 2017 Kursbeskrivelse Skattedirektoratet har utarbeidet ny skattemelding for merverdiavgift som erstatning for dagens omsetningsoppgave. Den nye skattemeldingen vil inneholde flere nye poster enn dagens omsetningsoppgave, og skal benyttes ved alle transaksjoner som skjer fra og med 1. januar 2017. På kurset vil du også få en gjennomgang av de nye reglene om merverdiavgift ved innførsel av varer. Hvem omfattes av omvendt avgiftsplikt og hvordan skal innførselsmomsen beregnes og rapporteres? Vi ser også nærmere på endringene av terminlengder ved oppgavesvikt og nye regler for bruk av årsterminoppgave, samt endringer i representantordningen for næringsdrivende hjemmehørende i en EØS-stat. Innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene vil også bli omtalt. Kurset omfatter teori og praktiske eksempler. Innhold Ny skattemelding for mva. - Bakgrunn, innhold, praktiske eksempler Ny ordning for merverdiavgift ved innførsel av varer - Omvendt avgiftsplikt Nye regler for terminlengder for mva. - Årsterminoppgave og månedstermin Andre nyheter innen mva. gjeldende fra 1. januar 2017, herunder endringer i representasjonsordningen og innføring av nøytral mva. for helseforetak Autorisasjonstimer Dette kurset gir 4 autorisasjontimer Skatt/avgift [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Dette kurset gir en praktisk gjennomgang av de betingelser som må være tilstede før inngående merverdiavgift kan fradragsføres [+]
E-kurs: Fradragsrett for inngående mva Alle som konterer bilag må ta stilling til hvordan den inngående merverdiavgiften skal behandles og dette kurset gir en praktisk gjennomgang av de betingelser som må være tilstede før inngående merverdiavgift kan fradragsføres. Kurset behandler grundig de formelle krav til fakturaens innhold og har en detaljert gjennomgang av de lovpålagte krav som stilles til fakturaen. I forhold til kravet om angivelse av selger i faktura gjennomgås krav til kjøpers aktsomhet. Også de materielle vilkårene for fradragsføring av inngående merverdiavgift gjennomgås. I denne delen av kurset drøftes kravene til relevans og tilordning ved gjennomgang av en rekke sentrale høyesterettsdommer som omhandler temaet. Avslutningsvis gjennomgås reglene om avskåret fradragsrett, med særlig fokus på personkjøretøy, utgifter til kost og servering, naturalavlønning, representasjon, anskaffelse av varer og tjenester til utdeling som gaver eller i reklameøyemed, fast eiendom som dekker bolig eller velferdsbehov, samt anskaffelse av kunst og antikviteter. Ved gjennomgang av de enkelte temaene blir det gitt praktiske eksempler og korte konkrete spørsmål hvor kursdeltaker må ta stilling til realistiske problemstillinger underveis. Innhold Introduksjon Formelle krav Materielle krav Avskåret fradragsrett   Autorisasjonstimer 1 time Skatt/avgift   Kursholder Reidun Kristin Mæhlum   [-]
Les mer
Nettbasert kurs 700 kr
Kurset gjennomgår reglene for registreringsplikt (MVA) i Norge, herunder aktuelle dommer. [+]
 I tillegg gis det tips i forhold til innholdet i kontrakter med leverandører, samt praktiske eksempler.   • Hvorfor er dette tema viktig? • Registreringsplikten i Norge • Varer og tjenester – forskjell? • Dommer om registreringsplikt • MVA regulering i kontrakt • Eksempler [-]
Les mer
Nettbasert kurs 700 kr
Kurset går gjennom reglene om fradragsrett for inngående MVA, herunder hvilke anskaffelser det ikke er fradragsrett for. [+]
 I tillegg gjennomgås formelle krav og eksempler på praktiske tilfeller som illustrerer ulike typetilfeller.   • Hovedregelen • Fradragsnektelser • Formelle krav • Praktiske eksempler [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 700 kr
Den nye MVA-meldingen som kommer i 2017 er mer oppdelt enn omsetningsoppgaven vi kjenner i dag, og inneholder en rekke nye poster. [+]
 Kurset går gjennom den nye MVA-meldingen post for post med praktiske eksempler. I tillegg får man et overblikk over bakgrunnen for den nye meldingen og det nye systemet for beregning og rapportering av innførselsmerverdiavgift som trer i kraft fra 2017.   • Bakgrunn for ny MVA-melding - Ny ordning for innførselsmerverdiavgift i 2017 - Ny skatteforvaltningslov i 2017   • Oversikt over den nye MVA-meldingen - Tabelloversikt over inndeling i grupper - Hva er nytt?   • Post for post  - Gjennomgang av den nye meldingen post for post - Praktiske eksempler - Case med løsning    • Praktiske spørsmål  - Nye kontoer/koder - Dokumentasjon  - Skjæringstidspunkt  [-]
Les mer
Nettbasert kurs 700 kr
Kurset gjennomgår definisjonen av de ulike tjenestetypene, og redegjør for forståelsen av vilkår for avgiftsfritak. [+]
I tillegg gjennomgås flere praktiske eksempler som illustrerer hvordan regelverket skal forstås.   • Definisjoner – Ulike tjenestetyper • Lovbestemmelsen – Mval. § 6-22 • Praktiske eksempler der mottaker er næringsdrivende • Praktiske eksempler der mottaker er privatperson [-]
Les mer