Kurs: NEk 400 Landbruk, Landbrukshåndboka
Omega Holtan As