Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 dager 11 900 kr
Få grunnleggende ferdigheter i beslutningsanalyse og bli en pådriver i prosessen for å strukturere beslutningsproblemer og identifisere alternativer og usikkerheter. [+]
Bidra til økt verdiskapning ved hjelp av gjennomtenkt beslutningsanalyse   Bli i stand til å vurdere viktige sider ved en gitt beslutningssituasjon for å frembringe klarhet og for å hjelpe beslutningstakere med å komme frem til anbefalte tiltak. Lær deg anerkjent metodikk for å  etablere et strukturert og konsistent rammeverk for å modellere og analysere ulike problemstillinger oppnå økt beslutningskvalitet skape merverdi gjennom optimalisering av prosjekter Eksempler blir brukt for å illustrere hvordan gode beslutninger er et resultat av den rette kombinasjonen av innsikt, kommunikasjon og beregninger.   Forelesere Mer enn 35 års samlet erfaring innenfor fagfeltet beslutningsanalyse     Hva sier kundene våre "Jeg ble spesielt imponert over måten instruktørene var åpne for og i stand til å svare på spørsmål på sparket og håndtere alt som dukket opp underveis i kurset."   Kurssted Holdes på Mathallen (Vulkan) i Oslo. Kurset kan settes opp i andre byer på forepørsel.   Forkunnskaper Kurset har en tverrfaglig profil. Teknisk eller økonomisk fagbakgrunn er hensiktsmessig. Erfaring fra prosjektarbeid og grunnleggende kunnskaper om kontantstrømsanalyser anbefales.    Varighet 2 dager   Målgruppe Fagdisipliner som er involvert i tekniske og økonomiske evalueringer i tverrfaglige prosjektteam: prosjektledere, prosjektmedlemmer, økonomer og teknisk personell.      [-]
Les mer
3 dager 17 950 kr
ITIL Service Operation-kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL Foundation-kurset. [+]
ITIL Service Operation-kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL Foundation-kurset. Kurset dekker livstidsperspektivet innen Service Operation, og omfatter styring og kontroll av virksomheten og teknikker innenfor denne livssyklusen. Dette omfatter driftsprinsipper, aktiviteter og teknologivurderinger. Kurset tar også for seg grensesnittene mot de andre livssyklusene. [-]
Les mer
1 semester 23 000 kr
Hensikten med kurset er å tilegne deltakerne nødvendig kunnskap om de begreper og metoder som benyttes for å fatte investeringsbeslutninger. [+]
Målgruppe Kurset passer for deltakere som allerede er deltakere i Executive MBA-programmet. Det legges vekt på økonomiske analyser innen prosjektering. Innhold Introduksjon - Plassering av kursets innhold i finansfaget. • Kontantstrømmer • Renteregning/Finansmatematikk • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m) • Risikobegrepet • Kapitalverdimodellen • Gjennomsnittlig kapitalkostnad • Markedseffisiens Læringsutbytte Etter endt kurs skal studentene: • Forstå investeringsanalysens plass i finansfaget. • Forstå hvorfor vi fokuserer på kontantstrømmer og ikke resultat. • Forstå hva størrelsen på en kontantstrøm betyr. • Forstå hva som menes med de ulike diskonteringsprinsippene i renteregningen/finansmatematikken. • Forstå hva som menes med diskonteringsrente/kapitalkostnad. • Forstå betydningen av, og forskjellene mellom, de ulike beslutningskriteriene for en investering. Herunder; Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m. • Forstå hva som menes med rentens terminstruktur og terminrenter. • Forstå hva som ligger i begrepene total risiko, relevant risiko og irrelevant risiko. • Forstå innholdet i porteføljeteorien og dens betydning for det vi kaller diversifiseringsgevinster. • Forstå hva som menes med Beta samt å kunne tolke størrelsen på denne. • Forstå Kapitalverdimodellen (CAPM) og hvordan denne fremkommer. •  Forstå hva som menes med gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) og når denne skal brukes.* • Forstå begrepet markedseffisiens. Ferdigheter Etter endt kurs skal studentene kunne: • Budsjettere kontantstrømmer, både etter egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden. • Anvende de ulike diskonteringsreglene (forrentnings-reglene) både ved hjelp av kalkulator og rentetabeller. • Anvende de ulike beslutningskriteriene på både aksjer og obligasjoner. • Kalkulere terminrenter. • Anvende porteføljeteorien på ulike investeringsalternativer. • Kalkulere Betaverdier. • Utlede Kapitalverdimodellen • Anvende Kapitalverdimodellen.* • Kalkulere gjennomsnittlig kapitalkostnad. [-]
Les mer
Friluftskurs 5 dager 23 500 kr
Tverrfaglig feltkurs med fokus på evaluering av olje og gassprosjekter. [+]
Forstå betydningen av det geologiske grunnlaget for olje- og gassutbygginger   Vi tar med deltakerne til Ainsabassenget i de spanske Pyreneene, der vi observerer ulike geologiske strukturer som ligner på de vi finner i verdens største hydrokarbonproduserende regioner. Vi tilbringer mye tid ute i felten for å utforske forskjellige analoger og diskutere aspekter som vil påvirke den teknisk-økonomiske evalueringen av et feltutbyggingscase. Feltkurset er organisert for å etterligne en reell tverrfaglig arbeidssituasjon, der vi har særlig fokus på å etablere en feltutviklingsplan gjennom å forstå egenskapene til ulike avsetningsmiljøer og vurdere usikkerheten knyttet til geologisk tolkning og modellering.  Observer ulike geologiske strukturer og trekk ut viktig geologisk informasjon Forstå dens implikasjoner for volumestimering, produserbarhet, dreneringsstrategi, borestrategi, utbyggingskonsept og økonomisk verdi. Identifiser viktige verdidrivere og bidra til konstruktive tverrfaglige diskusjoner i skjæringspunktet mellom geomodellering og prosjektmodellering Resultatene fra det detaljarbeidet som utføres av hver disiplin kombineres - med henblikk på å gi en strukturert evaluering og anbefaling til beslutningstakerne.   Forelesere Mer enn 70 års samlet erfaring innenfor fagfeltene geo-modellering, petroleumsteknologi, økonomi og beslutningsanalyse.   Hva sier kundene våre "Jeg ble spesielt imponert over måten instruktørene var åpne for og i stand til å svare på spørsmål på sparket og håndtere alt som dukket opp underveis i kurset."   Kurssted Holdes i Ainsa i Pyreneene (Spania).   Forkunnskaper En grunnleggende forståelse av beslutningsanalysemetodikk er en fordel.    Varighet 5 dager   Målgruppe Kurset har en tverrfaglig profil og best utbytte oppnås når deltakerne dekker et bredt spekter av fagområder; geologi, reservoar, boring, utbygging og økonomi.   [-]
Les mer
4 timer 1 500 kr
27 Sep
Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg med førstehjelp. Hvordan jobbe trygt og ta de riktige avgjørelsene i en hektisk hverdag. [+]
FSE L med førstehjelp - opplæring skal skje hver 12. måned Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til opplæring i FSE forskriften for de som jobber på anlegg inntil 1000V.   Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på services@sti-norway.no     Fokus er på gjeldende forskrift (FSE) og førstehjelp med fokus på brann- og andre skader som kan oppstå under drift og vedlikehold av el-installasjoner.Kravene forskriftene stiller til arbeid på frakoblede anlegg blir gjennomgåttr, samt hvilke sikkerhetstiltak og barrierer som må etableres for å arbeide under spenning (AUS). Det fokuseres sterkt på berøringsspenninger og strømmer gjennom menneskekroppen, samt kortslutningsnivåer og lysbueskader. Førstehjelp har fokus på livreddende tiltak for å ivareta den skadedes livsviktige funksjoner. Brann og «elektriske» skader er spesielt behandlet. Praktiske elevøvelser [-]
Les mer
20 timer 14 900 kr
12 Nov
Oppnå personlig sertifisering som Risk Manager. Kurset dekker alle typer risiko i organisasjoner. Det er ingen bransjetilhørighet i kurset, men det gir en grunnleggende f... [+]
Målet er at kandidaten skal ha oversikt over risikobildet virksomheten står overfor, og kjenne metoder for å estimere størrelsen på de enkelte risikoer. Kurset gir breddeoversikt over metoder, standarder, og verktøy som kan benyttes.Pensumet for Risk Manager er grunnlaget for kurset: Relevante standarder og lovverk knyttet til risikostyring Risikoanalyser og risikoanalytiske metoder Psykologiske aspekter knyttet til risiko Sikkerhet - mennesker, objekter, informasjon og finansielt Beredskap og ivaretakelse av drift Sertifiseringen (inklusiv fredagens eksamen) utføres av Norsk Sertifisering.Kandidater som innfrir kravene, kan også få utstedt Risk Manager sertifikat fra European Organization for Quality, EOQ (egen pris). Elektronisk påmelding [-]
Les mer
Oslo kommune 5 timer 2 500 kr
14 Aug
23 Aug
28 Aug
SOMMERKAMPANJE - 25% rabatt KR.2500,- alt inkl. Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. [+]
SOMMERKAMJE - 25%  BESTILL NÅ FOR KURS TIL HØSTEN. KR.2500,-alt.inkl.   HMS-kurs for ledere gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.   Følgende emner blir bl.a. gjennomgått i HMS-kurs for ledere:– Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.– Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.– Roller i HMS arbeidet– Krav til arbeidsmiljø– Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø– Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen [-]
Les mer
Sandnes Stavanger 60 timer 15 500 kr
24 Sep
25 Sep
Kontor- og administrasjonsmedarbeidere utfører mange ulike administrative oppgaver. Som kontor- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhe..... [+]
Vanlige arbeidsoppgaver for kontor- og administrasjonsmedarbeideren kan være: besvare epost og telefonerhåndtere postservice, kundebehandling og brukerstøtteenkel saksbehandlingregnskaps- og lønnsarbeidprosjektarbeidplanlegge arrangementer, kurs og konferanserregistrere timelister, fakturaer og lignendeDet er nødvendig med gode datakunnskaper, og kunnskap om de regelverk som gjelder for arbeidsgiver.Dette kan variere mye fra bransje til bransje. Dette yrket har mange ulike stillingstitler. Eksempler på stillingsbetegnelser er kontorfaglært, kontorarbeider, kontormedarbeider og administrasjonsmedarbeider. Personlige egenskaperSom kontor- og administrasjonsmedarbeider må du kunne arbeide strukturert og effektivt. I perioder kan du oppleve tidspress og korte tidsfrister, og det er viktig å kunne håndtere dette. Du jobber i et serviceyrke og må like å hjelpe andre, både kolleger og kunder. Kontor- og administrasjonsmedarbeidere må også kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig. (Kilde: utdanning.no) Formål Kontor- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse innen elektroniske tjenester, regelverk om personvern og krav til innsyn. Videre skal faget fremme kompetanse om hvordan bruk av teknologiske verktøy i kontorarbeid og informasjonsbehandling kan bidra til en hensiktsmessig og effektiv organisering av arbeidet. (Kilde: udir.no) [-]
Les mer
Oslo kommune 2 dager 10 600 kr
10 Sep
12 Nov
Create Visualizations with Qlik Sense, a scenario-based course, addresses the fundamentals required to enable you for self-service visualization and discovery. [+]
Create Visualizations with Qlik Sense, a scenario-based course, addresses the fundamentals required to enable you for self-service visualization and discovery. The course combines demonstrations and hands-on exercises to teach the essential concepts for designing beautiful and effective Qlik Sense visualizations and guided stories. Additionally, you will look in depth at the different visualizations and selecting the appropriate one for your data and the type of questions you need to answer. This course includes a case study that provides you with the opportunity to configure a library, build Qlik Sense visualizations, and create a guided story. [-]
Les mer
21 timer 4 990 kr
24 Aug
25 Aug
26 Aug
Har du behov for å øve, dokumentere eller oppdatere dine kunnskaper om laboratoriearbeid. Kurset består i hovedsak av praktisk arbeid. [+]
Cefalon As tilbyr kurs for helsepersonell siden 2014. Våre instruktører har mer enn 15 års erfaring i laboratoriearbeid og får flere gode tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere. Kurset har en direkte overføring til nåværende eller fremtidige jobb. Har du behov for å øve, dokumentere eller oppdatere dine kunnskaper om laboratoriearbeid kan dette kurset være noe for deg. Kurset består i hovedsak av praktisk arbeid. Vi har de nyeste apparatene som du vil finne igjen på et legekontor.  Kurset er basert på og i henhold til prosedyrer fra NOKLUS. Kursinnhold: •      Analyser •      Hurtigtester •      Kapillær prøvetaking •      Venøs blodprøvetaking •      Vedlikehold av utstyr •      Kjøring av kontroller •      Blodtrykk •      Øreskyll   Kurset varer i tre dager i Trondheim [-]
Les mer
Nettstudier 20 uker 30 000 kr
21 Aug
Hos TISIP får du en yrkesrettet utdanning med kombinasjon av teori og paksis slik at du faktisk kan gå ut i en jobb innen IT-drift etter endt utdanning! [+]
Studiet utdanner deg til å kunne ha driftsansvar i en mindre bedrift, driftsansvar sammen med andre i en større bedrift eller arbeide med IT-støtte på 1. linje og/eller 2.linje. Du får også generelle kunnskaper om andre relaterte områder innen IT slik at du kan kommunisere godt med andre IT-faglige personer. Du skal på egen hånd kunne administrere og overvåke små nettverk og mellomstore nettverk sammen med annet IT-personell. Utdanningen er lagt opp slik at du kan jobbe når du har tid og anledning i løpet av uken. Nettforelesningene foregår på faste tidspunkt to dager i uken på kveldstid. Forelesningen blir også tatt opp slik at du kan se de i ettertid. Eksamen tar du hjemmefra via nett fra der du bor. Studiet krever ikke store forkunnskaper innen IT, men du må være lærevillig og motivert for å lykkes. Studiene passer for deg som ønsker å jobbe med drift og administrasjon av IT-systemer ønsker å jobbe med mennesker og data. ønsker jobb i en bransje som stadig er i vekst. vil ut i jobb i løpet av relativt kort tid. skal omskoleres, er arbeidsledig, er skoletrøtt eller er på jakt etter en jobbrelevant utdanning innen IT. [-]
Les mer
Molde 24 timer 3 400 kr
25 Jun
08 Aug
17 Sep
G11 Stropp og Anhukerkurs. Modul 1.1 og 2.3. [+]
G11 Stropp og Anhukerkurs. Modul 1.1 og 2.3. Obligatorisk kurs for kursdeltakelse på krankurs. Kursets varighet er 24 skoletimer/18 klokketimer/3 dager. Prisen er per deltaker og inkluderer alt nødvendig materiell under kurset, samt lunch og kaffe hver dag. Ta kontakt for tilbud ved påmelding av 2 eller flere deltakere. [-]
Les mer
Grünerløkka 4 timer 780 kr
17 Nov
Den nye dansen som tar verden med storm! Det dansen til mer moderen musikk med partner [+]
Den nye dansen som tar verden med storm!Det dansen til mer moderen musikk med partner [-]
Les mer
Oslo kommune 3 dager 20 000 kr
24 Oct
Teaches you R and how to use it for machine learning on the Microsoft platform. [+]
This live classroom course is new for 2018! It focuses on the newest technologies of Microsoft Machine Learning Server and SQL Server 2017, and teaches you R and how to use it for machine learning on the Microsoft platform.    Innhold: To deliver the best possible training we follow the industry. The agenda and course content are subject to continuous improvement and revision without further notice. Working with R There is a large number of tools that you can use with R, and we begin the day focusing on the essential ones. You will also learn how to organise your workflow. Topics include: RStudio vs. R Tools for Visual Studio Rattle Microsoft Machine Learning Server vs SQL Server Machine Learning Services Projects, files, scripts, history, version control Notebooks and RMarkdown Data Preparation in R R uses data frames, data tables, and tibbles, amongst others, while ML Server adds XDFs and the ability to work with data stored natively in Hadoop, Spark, and SQL Server. While most data preparation should be done as close to source, preferably using SQL, you will need to learn how to perform some transformations in R. Topics include: Data frames, tables, tibbles Reading files and ODBC data XDFs and connecting to data in ML Server Tidyverse dplyr Plots and Visualisations in R One of the strengths of R is the ease of creating accurate (and good looking!) plots. As a bare minimum you need to understand how to use the most popular visualisation package, ggplot2, and some of the built-in base functions. Topics include: Summarising data Base boxplots, histograms, scatter plots ggplot2: grammar of graphics Combining visualisations into layers Density plots Surfacing R graphics in Power BI and SQL Server Clustering, Segmentation, Anomaly Detection Segmentation is the main application of unsupervised learning using clustering algorithms. You will also learn how to apply this technique for anomaly (outlier) detection and data preprocessing. Topics include: Introduction to segmentation Clustering algorithms (k-means, EM, hierarchical, and others) Interpreting clusters Anomaly detection with clustering, PCA and SVMs Classification Without doubt, classifiers are the most important, and the most often used category of machine learning algorithms, and the foundation of algorithmic data science, and of most of todays Artificial Intelligence. We will focus on several variants of the most important classification algorithm—decision tree—while progressively interpreting the results, and improving its performance. After introducing neural networks and logistic regression we will also compare the performance of all of these classifiers on our test dataset. Topics include: Introduction to classifiers Two-class (binary) vs multi-class Decision trees, forests, and boosting Neural networks and logistic regression Overfitting (overtraining) concerns Classifier Validation Validation of classifiers will be your key concern, because classifiers are used so often, and because their accuracy is not easy to balance with business requirements, such as restricted resources, or a required level of business performance. Building on your understanding of model validity (introduced in Part A of this course), you will learn how to balance an acceptable number of false positives with false negatives by using classification (confusion) matrices, metrics of precision and recall, by plotting ROC (Receiver Operating Characteristic) curves, and by measuring their business impact using profit and cost charts. Attendees have commented in the past that this is the most important module of the entire course. Topics include: Testing classifiers Charting precision-recall and sensitivity-specificity ROC curves and lift charts in detail Other measures of accuracy, including AUC, and F1 scores What exactly does cross-validation tell us? Measuring quality of cross-validation Optimising binary classifier prediction probability thresholds for a given business target Refining models to improve accuracy and reliability Hyperparameter tuning Class imbalance problem (fraud analytics and rare event prediction) Regressions Considered by some as the numerical equivalent of classifiers, regression is a large subject of its own. We will introduce its simple but a very popular form, linear regression, and the more precise, but also prone-to-overfitting, decision tree variants. Topics include: Introduction to simple regressions in R Linear regression (classic) Regression decision trees and other ensemble regression algorithms Regression as a building block of other algorithms Regression Validation Unlike classifiers, regressions are easier to asses. You will learn about basic tests of classical linear regressions that are easy to perform in R, and about measuring quality of machine learning, non-linear regressions. Topics include: Measuring linear regression quality Homoscedasticity, multicollinearity and other concerns Measuring machine learning regression quality R-squared (Coefficient of Determination), RMSE, MAE, RAE, RSE Deployment to Production If you plan on using your models for prediction, rather than just for the exploration of data, or if you want to embed them as Artificial Intelligence in your applications, you need to deploy your models to production and maintain them on an on-going basis. Since we focus on the Microsoft ML Server and SQL Server ML Services, you will learn about the PREDICT T-SQL statement, and other supported mechanisms for deploying your models. We will also discuss how to deploy models as a web service, using these, and other Microsoft and non-Microsoft techniques. Topics include: What needs to be deployed, and when? PREDICT T-SQL statement Using sp_execute_external_script Web service deployment with and without Azure ML On-going maintenance and model updates Please note: we reserve the right to amend the order of the modules to best suit the dynamic character of the class and to answer questions as they arise. Some subjects will only be covered if time allows, but your satisfaction is guaranteed.    Format The course format is 50% lectures, 30% demos and 20% tutorials. You are encouraged to follow the demos on your machine, and you will be challenged to find answers to 3 larger problems during the tutorials. While they are a hands-on part of the course, if you prefer not to practice, you are welcome to use that time for additional Q&A, or to analyse your own data. We will provide you with all the necessary data sets, and we will explain what free or evaluation edition software needs to be installed to follow the course on your own laptop. In some training centres we are able to provide pre-built machines which you can use instead of your own—please enquire. You will need an Azure account (even a free one) during the course. You can copy course experiments and data into your workspace for learning and for future reference after the course.    [-]
Les mer
Molde 40 timer 8 500 kr
01 Oct
05 Nov
10 Dec
G2 Tårnkran teori (Modul 2.5 og 3.5). 40 skoletimer/30 klokketimer/4 dager. [+]
G2 Tårnkran teori (Modul 2.5 og 3.5). 40 skoletimer/30 klokketimer/4 dager. Pris per deltaker inkluderer alt nødvendig materiell, samt lunch og kaffe hver dag. Kurset inkluderer G4 Bro- og Traverskran og G3 Sving- og Portalkran. Ta kontakt for tilbud ved to eller flere deltakere. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.